දෙපාරක් ඇහුවත් එපා වෙන්නේ නැති විජිතය ආදරයේ.. ගීතයේ කවර් එක

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.