විරාලිටි ප්‍රොෆිට් ප්ලස් කියන්නේ (Virality Profit Plus) බයි සෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ ඩොලර් 30ක් වෙන ඊබුක් එකක්. රෙඩ්ඩිට් ( Reddit), ඉම්ගර් (Imgur) වගේ වෙබ් අඩවි භාවිතා කරලා, උඩින් කියපු කොමිස් ගහන වැඩේ එහෙනම් නැතිනම් ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ක්‍රමේට කරන්න මෙය හරහා කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඊබුක් ලේඛකයා ඇමසෝන් ඇෆිලියේට් වලදී මෙම ක්‍රමේ භාවිත කරලා සාක්කුවට දාගත්ත ගාන පේමන්ට් පෲෆ් (Payment proof) එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ට්‍රයි එකක් දීලා බලන්න. ඔබට ජය.

0.8 MB

ක්‍රමේට කොමිස් ගහමු

විරාලිටි ප්‍රොෆිට් ප්ලස් කියන්නේ (Virality Profit Plus) බයි සෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ ඩොලර් 30ක් වෙන ඊබුක් එකක්. රෙඩ්ඩිට් ( Reddit), ඉම්ගර් (Imgur) වගේ වෙබ් අඩවි භාවිතා කරලා, උඩින් කියපු කොමිස් ගහන වැඩේ එහෙනම් නැතිනම් ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ක්‍රමේට කරන්න මෙය හරහා කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඊබුක් ලේඛකයා ඇමසෝන් ඇෆිලියේට් වලදී මෙම ක්‍රමේ භාවිත කරලා සාක්කුවට දාගත්ත ගාන පේමන්ට් පෲෆ් (Payment proof) එකක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් ට්‍රයි එකක් දීලා බලන්න. ඔබට ජය.

0.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.