ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
- පොලිස් කොස්තාපල් තනතුර 
- කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල් තනතුර 
- පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරු තනතුර 

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
- රෙජිස්ට්‍රාර් සේවයේ III පංතියේ II ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය
- ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2020

නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුවේ සංස්කාරක සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වූ කාර්යක‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය
- උපාධි අපේක්ෂක කෙඩෙට් තනතුරු


රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2020-01-24

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
- පොලිස් කොස්තාපල් තනතුර 
- කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල් තනතුර 
- පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරු තනතුර 

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
- රෙජිස්ට්‍රාර් සේවයේ III පංතියේ II ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය
- ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2020

නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුවේ සංස්කාරක සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වූ කාර්යක‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය
- උපාධි අපේක්ෂක කෙඩෙට් තනතුරු


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.