ඉන්ස්ටන්ට් ස්ලීප් මැජික් (Instant Sleep Magic) ලෙස හඳුන්වන මෙම විනාඩි 60 ක සුවදායී සංගීත නාදය ශ්‍රවනය කිරීමෙන් ඔබට ගැඹුරු නින්දක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. මෙය ඔබ නින්දට යාමට සූදානම් වන විට සුවපහසු හඩ ත්‍රීව්‍යතාවයකින් (Volume) යුතුව වාදනය වීමට සලස්වන්න. මෙහි අඩංගු විශේෂ සංගීත භාණ්ඩ නාද රටා  සහ එහි අද්විතීය ඩෙල්ටා සංඛ්‍යාතය ඔබට වඩාත් සන්සුන් නින්දක් ලබා ගැනීමට සහ නිශ්චල චිත්ත සන්තානයක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ පැය ගණනක් සන්සුන්ව භාවනා කළාක් මෙන් ඔබට උදෑසන ප්‍රබෝධයක් දැනෙනු ඇත. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

136 MB

සුවදායී නින්දකට අද්විතීය ඩෙල්ටා සංඛ්‍යාත සංගීතය

ඉන්ස්ටන්ට් ස්ලීප් මැජික් (Instant Sleep Magic) ලෙස හඳුන්වන මෙම විනාඩි 60 ක සුවදායී සංගීත නාදය ශ්‍රවනය කිරීමෙන් ඔබට ගැඹුරු නින්දක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. මෙය ඔබ නින්දට යාමට සූදානම් වන විට සුවපහසු හඩ ත්‍රීව්‍යතාවයකින් (Volume) යුතුව වාදනය වීමට සලස්වන්න. මෙහි අඩංගු විශේෂ සංගීත භාණ්ඩ නාද රටා  සහ එහි අද්විතීය ඩෙල්ටා සංඛ්‍යාතය ඔබට වඩාත් සන්සුන් නින්දක් ලබා ගැනීමට සහ නිශ්චල චිත්ත සන්තානයක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ. ඔබ පැය ගණනක් සන්සුන්ව භාවනා කළාක් මෙන් ඔබට උදෑසන ප්‍රබෝධයක් දැනෙනු ඇත. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

136 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.