ෆොටෝග්‍රැෆි (Photography) කියන්නේ කලාවක්. හරියට කරනවනම් ඩී එස් එල් ආර් කැමරාවක්ම (DSLR Camera) අවශ්‍ය නෑ. අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් (Smart Phone) එකත් ඇති. තක්කෙටම වැඩේ අල්ල ගත්තොත් සල්ලි උල්පතක්. වෙඩින් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන තැන ඉදන්, හොටු කෙල්ලන්ව නිරූපන ශිල්පිනියන් කරන තැන දක්වා සහ දුර්ලභ ඡායාරූප ෂටර්ස්ටොක් (shutterstock), ඩිපොසිට් ෆොටෝස් (depositphotos) වගේ වෙබ් අඩවි වලට ඇතුලත් කරල අන්ලිමිටඩ් විකිණීම දක්වා විවෘත වූ සුපිරි ෆීල්ඩ් එකක්. 
ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් (Digital Photography Masterclass) කියන පහලින් බා ගන්න දීලා කියෙන ඊබුක් එක හරහා ඔබට ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන පරතෙරටම ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. හොම්බ දිඟ කැමරාවකින් (DSLR Camera) ගත්ත ගොම තලියක් වගේ ෆොටෝත් සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන කැමරාවකින් ලබාගත් නෙත් සිත් ඇදගන්නා ෆොටෝත් ඔබ දැක ඇති. ඉතිං තත්වයෙන් ඉහල ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වෙන්නෙ, එම ඡායාරූපය ලබා ගන්නා පුද්ගලයාගේ හැකියාව සහ දැනුම බව පැහැදිලියි. පිටු 360කින් යුත් ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් ඊබුක් එක හරහා ඔබටත් පුලුවන් ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

58.1 MB

ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න

ෆොටෝග්‍රැෆි (Photography) කියන්නේ කලාවක්. හරියට කරනවනම් ඩී එස් එල් ආර් කැමරාවක්ම (DSLR Camera) අවශ්‍ය නෑ. අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් (Smart Phone) එකත් ඇති. තක්කෙටම වැඩේ අල්ල ගත්තොත් සල්ලි උල්පතක්. වෙඩින් ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරන තැන ඉදන්, හොටු කෙල්ලන්ව නිරූපන ශිල්පිනියන් කරන තැන දක්වා සහ දුර්ලභ ඡායාරූප ෂටර්ස්ටොක් (shutterstock), ඩිපොසිට් ෆොටෝස් (depositphotos) වගේ වෙබ් අඩවි වලට ඇතුලත් කරල අන්ලිමිටඩ් විකිණීම දක්වා විවෘත වූ සුපිරි ෆීල්ඩ් එකක්. 
ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් (Digital Photography Masterclass) කියන පහලින් බා ගන්න දීලා කියෙන ඊබුක් එක හරහා ඔබට ෆොටෝග්‍රැෆි ගැන පරතෙරටම ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. හොම්බ දිඟ කැමරාවකින් (DSLR Camera) ගත්ත ගොම තලියක් වගේ ෆොටෝත් සාමාන්‍ය ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන කැමරාවකින් ලබාගත් නෙත් සිත් ඇදගන්නා ෆොටෝත් ඔබ දැක ඇති. ඉතිං තත්වයෙන් ඉහල ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වෙන්නෙ, එම ඡායාරූපය ලබා ගන්නා පුද්ගලයාගේ හැකියාව සහ දැනුම බව පැහැදිලියි. පිටු 360කින් යුත් ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් ක්ලාස් ඊබුක් එක හරහා ඔබටත් පුලුවන් ඩිජිටල් ෆොටෝග්‍රැෆි මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

58.1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.