පී.ඩී.එෆ්. ෆයිල් වර්ඩ් වලට හරවන්න නානාප්‍රකාර ක්‍රම තිබුණත් අපි කවුරුත් කැමති වැඩි වේලාවක් මිඩංගු නොකර කාරිය කරල දෙන සොෆ්ට්වෙයා එකකට. පී.ඩී.එෆ් ටු වර්ඩ් කන්වර්ටර් කියන්නේ, ඒ සඳහාම සකස් කරන ලද වැඩි වැඩ, කැටයම් නැති සොෆ්ට්වෙයා එකක්. එහෙනම් බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා වැඩ ගන්න. ඔබට ජය.

4.3 MB

පී.ඩී.එෆ්. ෆයිල් ක්ෂණිකව වර්ඩ් වලට හරවමු - PDF to Word Converter

පී.ඩී.එෆ්. ෆයිල් වර්ඩ් වලට හරවන්න නානාප්‍රකාර ක්‍රම තිබුණත් අපි කවුරුත් කැමති වැඩි වේලාවක් මිඩංගු නොකර කාරිය කරල දෙන සොෆ්ට්වෙයා එකකට. පී.ඩී.එෆ් ටු වර්ඩ් කන්වර්ටර් කියන්නේ, ඒ සඳහාම සකස් කරන ලද වැඩි වැඩ, කැටයම් නැති සොෆ්ට්වෙයා එකක්. එහෙනම් බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා වැඩ ගන්න. ඔබට ජය.

4.3 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.