ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
- පොලිස් කොස්තාපල් තනතුර - විශේෂ කාර්ය බලකාය

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය
- ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2020

අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිභෝගික සුබසාධන අමාත්‍යාංශය මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ මිනුම් විද්‍යා පරීක්ෂණ නිලධාරී (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020

සෙවුම් පද
රජයේ ගැසට් පත්‍රය, ගැසට් පත්‍රය, ගැසට් පත් රය, ගැසට් විභාග,රජයේ රැකියා ගැසට් 2019, බැංකු රැකියා ඇබෑර්තු 2019, gazette, gazette sinhala, gazette tamil, gazette 2020 january 31

රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2020-01-31

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය
- පොලිස් කොස්තාපල් තනතුර - විශේෂ කාර්ය බලකාය

ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය
- ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2020

අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිභෝගික සුබසාධන අමාත්‍යාංශය මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
- මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණයේ III ශ්‍රේණියේ මිනුම් විද්‍යා පරීක්ෂණ නිලධාරී (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020

සෙවුම් පද
රජයේ ගැසට් පත්‍රය, ගැසට් පත්‍රය, ගැසට් පත් රය, ගැසට් විභාග,රජයේ රැකියා ගැසට් 2019, බැංකු රැකියා ඇබෑර්තු 2019, gazette, gazette sinhala, gazette tamil, gazette 2020 january 31

1 comment:

 1. Your Affiliate Profit Machine is waiting -

  And making profit with it is as easy as 1 . 2 . 3!

  It's super easy how it works...

  STEP 1. Tell the system what affiliate products you intend to promote
  STEP 2. Add PUSH button traffic (it LITERALLY takes JUST 2 minutes)
  STEP 3. Watch the affiliate products system grow your list and sell your affiliate products all by itself!

  Do you want to start making profits??

  Your MONEY MAKING affiliate solution is RIGHT HERE

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.