කාගේ හෝ මුහුණක් විකට මුහුණක් ලෙස ඇඳීම, දැකීම විනෝදයකි. යුරෝපය පදනම් කරගත් ඇමෙරිකාව ඇතුලු බෙහෝ රටවල විකට රූප සහ කාටූන් ආභාශය මූලික කරගත් චිත්‍ර සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් පවතී. ඔබ ෆයිවර්, ෆ්‍රීලාන්සර් වැනි වෙබ් අඩවියක් වෙත පිවිසුනහොත් එය පසක් වනු ඇත. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ ලෝගෝව සඳහා තමාගේම කාටූන් චිත්‍රයක් හෝ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ගම්‍ය වන කාටූන් චිත්‍රයක් යොදා ගැනීම අද කාලයේ වැඩි වශයෙන් ජනප්‍රියය. එවැනි චිත්‍රයක් පියවරෙන් පියවර නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ කියා දෙන ෆේස් ඕෆ් - හව් ටු ඩ්‍රෝ ඇමේසින් කරිකෙචරස් ඇන්ඩ් කොමික් ප්‍රොටේයිට්ස් (Face Off - How To Draw Amazing Caricatures & Comic Portraits) ඊපොත පහලින් දැන්ම බාගන්න. 

මෙම ෆයිලය මීට පෙර පෝස්ටුව මඟින් දැක්වූ ඊපබ් ෆයිල් ෆෝමැට්ටුවෙන් පවතී. ඊපබ් ෆයිල් ගැන තාමත් කියෙව්වේ නැති අය මෙතනින් ගිහින් කියවන්න. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

6.8 MB

විස්මිත විකට මුහුණු සහ විකට චිත්‍ර අඳිමු - Face Off

කාගේ හෝ මුහුණක් විකට මුහුණක් ලෙස ඇඳීම, දැකීම විනෝදයකි. යුරෝපය පදනම් කරගත් ඇමෙරිකාව ඇතුලු බෙහෝ රටවල විකට රූප සහ කාටූන් ආභාශය මූලික කරගත් චිත්‍ර සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් පවතී. ඔබ ෆයිවර්, ෆ්‍රීලාන්සර් වැනි වෙබ් අඩවියක් වෙත පිවිසුනහොත් එය පසක් වනු ඇත. තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ ලෝගෝව සඳහා තමාගේම කාටූන් චිත්‍රයක් හෝ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ගම්‍ය වන කාටූන් චිත්‍රයක් යොදා ගැනීම අද කාලයේ වැඩි වශයෙන් ජනප්‍රියය. එවැනි චිත්‍රයක් පියවරෙන් පියවර නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ කියා දෙන ෆේස් ඕෆ් - හව් ටු ඩ්‍රෝ ඇමේසින් කරිකෙචරස් ඇන්ඩ් කොමික් ප්‍රොටේයිට්ස් (Face Off - How To Draw Amazing Caricatures & Comic Portraits) ඊපොත පහලින් දැන්ම බාගන්න. 

මෙම ෆයිලය මීට පෙර පෝස්ටුව මඟින් දැක්වූ ඊපබ් ෆයිල් ෆෝමැට්ටුවෙන් පවතී. ඊපබ් ෆයිල් ගැන තාමත් කියෙව්වේ නැති අය මෙතනින් ගිහින් කියවන්න. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

6.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.