මෙම ඊ පොතේ දැක්වෙන්නේ ඉදිරි දින 21 තුළ ඔබට ආරම්භ කිරීමට හැකි සරල පුරුදු ලැයිස්තුවකි. ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කර ගන්න, ඔබේ ජීවිතය නිසි මඟට යොමු කරන්න එම පුරුදු ලොකු පිටුවහලක් වේවි. මෙය ඔබගේ පරිවර්තනයේ ආරම්භය පමණි. ඔබේ ජීවන රටාවට යම් ආශ්වාදයක්, නිදහසක් සහ සාර්ථකත්වයක් ගොඩනැගීම ආරම්භ කිරීමට හොඳම දවස අදයි. ඒ නිසා දැන්ම බාගෙන කියවන්න. දෛවයට අවශ්‍ය අයුරින් ඔබව හසුරවනවා වෙනුවට ඔබට අවශ්‍ය අයුරින් දෛවය හැසිරවිය හැකිය. ඔබට ජය.

0.01 MB
සෙවුම් පද
ධනාත්මක චින්තනය, මනස

දවස් 21කින් ගොඩයමු - 21 Days to Awesome

මෙම ඊ පොතේ දැක්වෙන්නේ ඉදිරි දින 21 තුළ ඔබට ආරම්භ කිරීමට හැකි සරල පුරුදු ලැයිස්තුවකි. ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කර ගන්න, ඔබේ ජීවිතය නිසි මඟට යොමු කරන්න එම පුරුදු ලොකු පිටුවහලක් වේවි. මෙය ඔබගේ පරිවර්තනයේ ආරම්භය පමණි. ඔබේ ජීවන රටාවට යම් ආශ්වාදයක්, නිදහසක් සහ සාර්ථකත්වයක් ගොඩනැගීම ආරම්භ කිරීමට හොඳම දවස අදයි. ඒ නිසා දැන්ම බාගෙන කියවන්න. දෛවයට අවශ්‍ය අයුරින් ඔබව හසුරවනවා වෙනුවට ඔබට අවශ්‍ය අයුරින් දෛවය හැසිරවිය හැකිය. ඔබට ජය.

0.01 MB
සෙවුම් පද
ධනාත්මක චින්තනය, මනස

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.