කතාන්දරයක් අනුසාරයෙන් මාර්කටින් කිරීම ඉතාම සුලබය. සාර්ථකය. මෙම කතාන්දරය ඔබට ටෙක්ස්ට් එකක්, පින්තූරයක්, ඕඩියෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කල හැකිය. අප රූපවාහිනිය දෙස විනාඩි කිහිපයක් බලා සිටි⁣යහොත් කතාන්දර ලෙස දිඟහැරෙන ඇඩ්වටීස්මන්ට් තොගයක් බලා ගත හැකිය. එදා ලන්ඩන් නුවර ඇල්බට් අන්කල්ටත් එහා ගිය එම කතාන්දර අද අලුත් එක හරි රසයිනේ තැනට හැඩ ගැන්වී ඇත. තම ඉලක්ගත මාර්කට් එකට ගෙඩිය පිටින් යම් අදහසක් අතාරිනවා වෙනුවට කතාන්දරයක් මඟින් වටින් ගොඩින්  කීම අඟනේය. මෙම කතන්දර කීමේ ස්ටයිල් එකක්, ස්ටැජියක් ඇත. යමෙකුගේ හඳවතට තට්ටු කල හැකි කතාන්දරයක් සෑදිය හැකිනම් එමඟින් විකිණීමට උත්සාහ කරන භාණ්ඩ හො සේවා  පාර්භෝගිකයා සැනෙකින් වැලද ගනු ඇත. ස්ට්‍රැටජිස් ෆෝ යූසින් ස්ටෝරිටෙලින් ඉන් යුවර් මාර්කටින් ඊබුක් එක මඟින් කතාන්දර අනුසාරයෙන් ක්‍රමේට මාර්කටින් ගොඩ දාන ආකාරය කියා දෙයි. තවද ප්‍රේක්ෂකයින් ග්‍රහනය කරගන්නා කතන්දර සහ ඒවා පැවසිය යුතු ආකාරය ඔබ මෙම පොත තුලින් ඉගෙන ගනු ඇත.

0.7 MB

කතාන්දරයක් අනුසාරයෙන් මාර්කටින් කිරීම

කතාන්දරයක් අනුසාරයෙන් මාර්කටින් කිරීම ඉතාම සුලබය. සාර්ථකය. මෙම කතාන්දරය ඔබට ටෙක්ස්ට් එකක්, පින්තූරයක්, ඕඩියෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කල හැකිය. අප රූපවාහිනිය දෙස විනාඩි කිහිපයක් බලා සිටි⁣යහොත් කතාන්දර ලෙස දිඟහැරෙන ඇඩ්වටීස්මන්ට් තොගයක් බලා ගත හැකිය. එදා ලන්ඩන් නුවර ඇල්බට් අන්කල්ටත් එහා ගිය එම කතාන්දර අද අලුත් එක හරි රසයිනේ තැනට හැඩ ගැන්වී ඇත. තම ඉලක්ගත මාර්කට් එකට ගෙඩිය පිටින් යම් අදහසක් අතාරිනවා වෙනුවට කතාන්දරයක් මඟින් වටින් ගොඩින්  කීම අඟනේය. මෙම කතන්දර කීමේ ස්ටයිල් එකක්, ස්ටැජියක් ඇත. යමෙකුගේ හඳවතට තට්ටු කල හැකි කතාන්දරයක් සෑදිය හැකිනම් එමඟින් විකිණීමට උත්සාහ කරන භාණ්ඩ හො සේවා  පාර්භෝගිකයා සැනෙකින් වැලද ගනු ඇත. ස්ට්‍රැටජිස් ෆෝ යූසින් ස්ටෝරිටෙලින් ඉන් යුවර් මාර්කටින් ඊබුක් එක මඟින් කතාන්දර අනුසාරයෙන් ක්‍රමේට මාර්කටින් ගොඩ දාන ආකාරය කියා දෙයි. තවද ප්‍රේක්ෂකයින් ග්‍රහනය කරගන්නා කතන්දර සහ ඒවා පැවසිය යුතු ආකාරය ඔබ මෙම පොත තුලින් ඉගෙන ගනු ඇත.

0.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.