ෆෝල්ඩර් ගාඩ් (Folder Guard) මඟින් ඔබට, ඔබේ පරිගණකයේ වෙනත් පරිශීලකයින්ගෙන් ඔබේ පුද්ගලික ලිපිගොනු සහ ෆෝල්ඩර සැඟවීමට, මුරපද භාවිතා කරමින් ෆෝල්ඩර සහ ලිපිගොනු අගුළු දැමීමට, කොන්ට්‍රෝල් පැනලයට ප්‍රවේශ වීම සීමා කිරීමට, පද්ධති ගොනු හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ වෙනත් වින්ඩෝස් පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශය පාලනය කිරීමට හැකිය.

ලිපිගොනු සහ ෆෝල්ඩර සඟවන්න
ෆෝල්ඩර් ගාඩ් සමඟ ඔබට ඕනෑම ෆෝල්ඩරයක් හෝ ගොනුවක් සැඟවිය හැකි අතර එලෙස වින්ඩෝස් යෙදුම්, කාර්යාල සහ MS-DOS වැඩසටහන් සඳහා පවා සැඟවිය හැක.

මුරපද භාවිතා කරමින් ෆෝල්ඩර අගුළු දමන්න
ෆෝල්ඩර් ගාඩ් මඟින් ඔබගේ පුද්ගලික ෆෝල්ඩරය මුරපදයකින් අගුළු දැමිය හැකි අතර එමඟින් එහි අඩංගු ලිපිගොනු සහ ලේඛන විවෘත කළ හැක්කේ ඔබට පමණි.

වර්ගය (Format) අනුව ලිපිගොනු වෙත ප්‍රවේශ වීම සීමා කරන්න
මුළු ලිපිගොනු කාණ්ඩයටම පිවිසීම සීමා කිරීම සඳහා ඔබට ෆෝල්ඩර ගාඩ් භාවිතා කළ හැකිය. නිදසුනක් ලෙස, අවසරලත් පරිශීලකයෙකුට හැර අනෙකුත් කිසිදු අයෙකුට ජේපීජී රූප ගොනුවක් විවෘත කළ නොහැකි බවට ඔබට නියම කළ හැකිය.

ඔබගේ දත්ත වෙනස් කිරීම් වලින් ආරක්ෂා කරන්න
වෙනත් පරිශීලකයින්ට මෙන්ම පරිගණක වෛරස් වලටද අහම්බෙන් හෝ හිතාමතාම ඔබේ ලේඛන වෙනස් කිරීමට හෝ විනාශ කිරීමට හැකිය. ෆෝල්ඩර් ගාඩ් ඔබට කැමති ෆෝල්ඩර “කියවීමට පමණි” (Read Only) ලෙස සැලසීමට ඉඩ සලසයි, එබැවින් ඔබ තීරණය කරන තෙක් ඒවා වෙනස් කිරීම වලක්වනු ඇත.

බාහිර ධාවක වෙත ප්‍රවේශය පාලනය කරන්න
අයෙකු වංචකාරී ලෙස ඔබගේ රහස්‍ය ලේඛන යූ එස් බී ධාවකයකට පිටපත් කරලැනීම, බාහිර ප්‍රභවයන්ලෙන් අනවසර මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම වැනි දෑ කල හැකිය. ෆෝල්ඩර් ගාඩ් සමඟ, ඔබට එය නැවැත්විය හැක. 

කොන්ට්‍රෝල් පැනලය අක්‍රීය කරන්න
වෙනත් පරිශීලකයින් විසින් ඔබේ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සෙටිංස් අවුල් කිරීම ඔබට අවශ්‍ය නැතිනම්, කොන්ට්‍රෝල් පැනලයට සහ වින්ඩෝස් හි විවිධ මෘදුකාංග ස සැකසුම් වලට ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට ඔබට ෆෝල්ඩර ගාඩ් භාවිතා කළ හැකිය.

එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඉන්ස්ට්‍රෝල කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ විස්තර බාගන්නා ෆෝල්ඩරයේම අන්තර්ගතයි.  ඔබට ජය.


7 MB

ලොවෙත් හොයන්න බැරිවෙන්න, ලිපිගොනු සහ ෆෝල්ඩර හංගමු

ෆෝල්ඩර් ගාඩ් (Folder Guard) මඟින් ඔබට, ඔබේ පරිගණකයේ වෙනත් පරිශීලකයින්ගෙන් ඔබේ පුද්ගලික ලිපිගොනු සහ ෆෝල්ඩර සැඟවීමට, මුරපද භාවිතා කරමින් ෆෝල්ඩර සහ ලිපිගොනු අගුළු දැමීමට, කොන්ට්‍රෝල් පැනලයට ප්‍රවේශ වීම සීමා කිරීමට, පද්ධති ගොනු හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ වෙනත් වින්ඩෝස් පහසුකම් වෙත ප්‍රවේශය පාලනය කිරීමට හැකිය.

ලිපිගොනු සහ ෆෝල්ඩර සඟවන්න
ෆෝල්ඩර් ගාඩ් සමඟ ඔබට ඕනෑම ෆෝල්ඩරයක් හෝ ගොනුවක් සැඟවිය හැකි අතර එලෙස වින්ඩෝස් යෙදුම්, කාර්යාල සහ MS-DOS වැඩසටහන් සඳහා පවා සැඟවිය හැක.

මුරපද භාවිතා කරමින් ෆෝල්ඩර අගුළු දමන්න
ෆෝල්ඩර් ගාඩ් මඟින් ඔබගේ පුද්ගලික ෆෝල්ඩරය මුරපදයකින් අගුළු දැමිය හැකි අතර එමඟින් එහි අඩංගු ලිපිගොනු සහ ලේඛන විවෘත කළ හැක්කේ ඔබට පමණි.

වර්ගය (Format) අනුව ලිපිගොනු වෙත ප්‍රවේශ වීම සීමා කරන්න
මුළු ලිපිගොනු කාණ්ඩයටම පිවිසීම සීමා කිරීම සඳහා ඔබට ෆෝල්ඩර ගාඩ් භාවිතා කළ හැකිය. නිදසුනක් ලෙස, අවසරලත් පරිශීලකයෙකුට හැර අනෙකුත් කිසිදු අයෙකුට ජේපීජී රූප ගොනුවක් විවෘත කළ නොහැකි බවට ඔබට නියම කළ හැකිය.

ඔබගේ දත්ත වෙනස් කිරීම් වලින් ආරක්ෂා කරන්න
වෙනත් පරිශීලකයින්ට මෙන්ම පරිගණක වෛරස් වලටද අහම්බෙන් හෝ හිතාමතාම ඔබේ ලේඛන වෙනස් කිරීමට හෝ විනාශ කිරීමට හැකිය. ෆෝල්ඩර් ගාඩ් ඔබට කැමති ෆෝල්ඩර “කියවීමට පමණි” (Read Only) ලෙස සැලසීමට ඉඩ සලසයි, එබැවින් ඔබ තීරණය කරන තෙක් ඒවා වෙනස් කිරීම වලක්වනු ඇත.

බාහිර ධාවක වෙත ප්‍රවේශය පාලනය කරන්න
අයෙකු වංචකාරී ලෙස ඔබගේ රහස්‍ය ලේඛන යූ එස් බී ධාවකයකට පිටපත් කරලැනීම, බාහිර ප්‍රභවයන්ලෙන් අනවසර මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම වැනි දෑ කල හැකිය. ෆෝල්ඩර් ගාඩ් සමඟ, ඔබට එය නැවැත්විය හැක. 

කොන්ට්‍රෝල් පැනලය අක්‍රීය කරන්න
වෙනත් පරිශීලකයින් විසින් ඔබේ පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සෙටිංස් අවුල් කිරීම ඔබට අවශ්‍ය නැතිනම්, කොන්ට්‍රෝල් පැනලයට සහ වින්ඩෝස් හි විවිධ මෘදුකාංග ස සැකසුම් වලට ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට ඔබට ෆෝල්ඩර ගාඩ් භාවිතා කළ හැකිය.

එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඉන්ස්ට්‍රෝල කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ විස්තර බාගන්නා ෆෝල්ඩරයේම අන්තර්ගතයි.  ඔබට ජය.


7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.