ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇඩ්වයිසර් (Android Advisor) කියන්නේ යුරෝපයේ ප්‍රචලිත ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පිළිබඳව පලවෙන සඟරාවක්. ඉතිං කට්ටිය ගෙදරටම වෙලා ඉන්න එකේ අලුතින්ම නිකුත් වූ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන්, ස්මාර්ට් වොච්, බජට් ෆෝන්, අලුත් යෙදවුම් සහ අලුත් සොයාගැනීම් ගැන කියවන්න, එම සඟරාවේ 71වෙනි කලාපය දැන්ම උණු උණුවේ බාගන්න. සඟරාවේ හොඳ නරක කමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. ප්‍රතිචාර බලලා ඉදිරි කලාපත් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ජය.


20.3 MB
සෙවුම් පද
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සඟරාව, Android sinhalen, Androd Mag

ගෙදර ඉන්න ගමන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් අලුත්ම තතු කියවන්න

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇඩ්වයිසර් (Android Advisor) කියන්නේ යුරෝපයේ ප්‍රචලිත ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් පිළිබඳව පලවෙන සඟරාවක්. ඉතිං කට්ටිය ගෙදරටම වෙලා ඉන්න එකේ අලුතින්ම නිකුත් වූ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන්, ස්මාර්ට් වොච්, බජට් ෆෝන්, අලුත් යෙදවුම් සහ අලුත් සොයාගැනීම් ගැන කියවන්න, එම සඟරාවේ 71වෙනි කලාපය දැන්ම උණු උණුවේ බාගන්න. සඟරාවේ හොඳ නරක කමෙන්ටුවක් දාගෙන යන්න. ප්‍රතිචාර බලලා ඉදිරි කලාපත් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට ජය.


20.3 MB
සෙවුම් පද
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සිංහලෙන්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සඟරාව, Android sinhalen, Androd Mag

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.