අපි කවදත් ආදරය කරන යූබිසොෆ්ට් (Ubisoft) සමාගම මේ දවස්වල පැතිරෙන කොවිඩ් 19 වසන්ගතයෙන් ගේමර්ස්ලව බේරගන්න, සුපිරිම ගේම්ස් තුනක් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඇසසින් ක්‍රීඩ් 2 (Assassin’s Creed II), රේමන් ලෙජන්ඩ්ස් (Rayman Legends) සහ චයිල්ඩ් ඔෆ් ලයිට් (Child of Light) කියන මේ ගේම්ස් තුනෙහි වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් රු.10000/= කටත් වැඩියි. ඉතිං නොමිලේ බාගෙන ගෙදරටම වෙලා සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ. මේ සඳහා අපිට යූ ප්ලේ (Uplay) ගිණුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. යූ ප්ලේ ගිණුමක් නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් හදාගන්න. යූ ප්ලේ ලෝන්චර් එක මෙතනින් අරගෙන, ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා එහි ස්ටෝර් (Store)හි නොමිලේ දෙන ගේම්ස් වල ඇති ඉහත කී ගේම්ස් තුන ඔබේ ගිණුමට ඇතුලත් කරගන්න. ඩේටා තියෙන වෙලාවක බාගෙන සෙල්ලම් කරන්න. ඔබට ජය. 

ඇසසින් ක්‍රීඩ් 2 ඇතුලු ගේම් තුනක් නොමිලේ බාගන්න

අපි කවදත් ආදරය කරන යූබිසොෆ්ට් (Ubisoft) සමාගම මේ දවස්වල පැතිරෙන කොවිඩ් 19 වසන්ගතයෙන් ගේමර්ස්ලව බේරගන්න, සුපිරිම ගේම්ස් තුනක් නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඇසසින් ක්‍රීඩ් 2 (Assassin’s Creed II), රේමන් ලෙජන්ඩ්ස් (Rayman Legends) සහ චයිල්ඩ් ඔෆ් ලයිට් (Child of Light) කියන මේ ගේම්ස් තුනෙහි වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් රු.10000/= කටත් වැඩියි. ඉතිං නොමිලේ බාගෙන ගෙදරටම වෙලා සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ. මේ සඳහා අපිට යූ ප්ලේ (Uplay) ගිණුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. යූ ප්ලේ ගිණුමක් නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් හදාගන්න. යූ ප්ලේ ලෝන්චර් එක මෙතනින් අරගෙන, ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා එහි ස්ටෝර් (Store)හි නොමිලේ දෙන ගේම්ස් වල ඇති ඉහත කී ගේම්ස් තුන ඔබේ ගිණුමට ඇතුලත් කරගන්න. ඩේටා තියෙන වෙලාවක බාගෙන සෙල්ලම් කරන්න. ඔබට ජය. 

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.