මේ වන විට ලෝකයේ තිබෙන පරිගණක වලින් 57.8% කම දුවන්නේ වින්ඩෝස් 10. ඒත් එක්කම වින්ඩෝස් සමාගම පසුගිය මැයි 27 වෙනි දින ඔවුන්ගේ අලුත්ම වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අප්ඩේට් එක නිකුත් කලා. ඉතිං අද වන විට වින්ඩෝස් 10 ගැන පරතෙරටම දැන සිටීම සමාජ අවශතාවක් වෙලා. අපි ඔෆිස් එක්කට ගියත්, ඉගෙන ගන්න ගියත්, විනෝද වෙන්න ගියත්, ඊට අදාලව පරිගණක ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකමක් කරද්දි බොහෝ විට අපිට වැඩ කරන්න වෙන්නේ විනඩෝස් 10 එක්ක. ඒ නිසා වින්ඩෝස් 10 පිළිබඳ සමස්ථය ආවරණය වන පරිදි දැනුමක් ලබා ගන්න වැදගත් වෙන ඊබුක් එකක් වෙන වින්ඩෝස් 10 ඉන්සයිඩ් අවුට් (Windows 10 Inside Out) ඊබුක් එක පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

15.2 MB

සෙවුම් පද
වින්ඩෝස් 10 සිංහලෙන්, සිංහලෙන් සොෆ්ට්, windows 10 sinhala, sinhalensoft.com, software sinhalen, Ebook free sinhala

වින්ඩෝස් 10 මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න

මේ වන විට ලෝකයේ තිබෙන පරිගණක වලින් 57.8% කම දුවන්නේ වින්ඩෝස් 10. ඒත් එක්කම වින්ඩෝස් සමාගම පසුගිය මැයි 27 වෙනි දින ඔවුන්ගේ අලුත්ම වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ අප්ඩේට් එක නිකුත් කලා. ඉතිං අද වන විට වින්ඩෝස් 10 ගැන පරතෙරටම දැන සිටීම සමාජ අවශතාවක් වෙලා. අපි ඔෆිස් එක්කට ගියත්, ඉගෙන ගන්න ගියත්, විනෝද වෙන්න ගියත්, ඊට අදාලව පරිගණක ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකමක් කරද්දි බොහෝ විට අපිට වැඩ කරන්න වෙන්නේ විනඩෝස් 10 එක්ක. ඒ නිසා වින්ඩෝස් 10 පිළිබඳ සමස්ථය ආවරණය වන පරිදි දැනුමක් ලබා ගන්න වැදගත් වෙන ඊබුක් එකක් වෙන වින්ඩෝස් 10 ඉන්සයිඩ් අවුට් (Windows 10 Inside Out) ඊබුක් එක පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

15.2 MB

සෙවුම් පද
වින්ඩෝස් 10 සිංහලෙන්, සිංහලෙන් සොෆ්ට්, windows 10 sinhala, sinhalensoft.com, software sinhalen, Ebook free sinhala

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.