පරිගණකය සමඟ වැඩ කරද්දි කීබෝර්ඩ් ෂෝට්කට් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය කටයුත්ත පහසුවෙන් හා කෙටි කාලයක් තුළ සිදු කර ගන්න පුලුවන්. කොපි, පේස්ට් කිරීමට පවා මවුස් එක භාවිතා කරන සම හරක් ඔබ දැක ඇති. ඒත් එක්කම මවුස් එක භාවිතා කිරීම ඉතාමත් අවම කරමින් කීබෝර්ඩ් එක සමඟ ඉතා ඉක්මනින් වැඩ කරන වැඩ්ඩොත් ඔබ දැක ඇති. 500+ කොම්පියුටර් ෂොට්කට්ස් (500+ Computer Shortcuts) ඊබුක් එකේ මයික්‍රොසොෆ්ට් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වගේම ඇපල්, ලිනක්ස් සහ යුනික්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා ෂොට්කට්ස්ද ඇතුලත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ගූගල් ක්‍රෝම්, ෆයර්ෆොක්ස් වගේම මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් පැකේජය සඳහා ෂෝට්කට්ස් මෙහි ඇතුලත්. එහෙනම් ඔබත් කීබෝර්ඩ් ෂෝට්කට් වැඩ්ඩෙක් වෙන්න. ඊබුක් එක පහලින් බාගන්න. ජය.

0.7 MB
සෙවම් පද
සිංහලෙන් සොෆ්ට්, සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා, කොම්පියුටර් වැඩකෑලි, ආතල් වැඩ, යතුරු පුවරුව, යතුරු පුවරු කෙටිමං, sinhalen software

කීබෝර්ඩ් ෂෝට්කට් වැඩ්ඩෙක් වෙමු

පරිගණකය සමඟ වැඩ කරද්දි කීබෝර්ඩ් ෂෝට්කට් භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය කටයුත්ත පහසුවෙන් හා කෙටි කාලයක් තුළ සිදු කර ගන්න පුලුවන්. කොපි, පේස්ට් කිරීමට පවා මවුස් එක භාවිතා කරන සම හරක් ඔබ දැක ඇති. ඒත් එක්කම මවුස් එක භාවිතා කිරීම ඉතාමත් අවම කරමින් කීබෝර්ඩ් එක සමඟ ඉතා ඉක්මනින් වැඩ කරන වැඩ්ඩොත් ඔබ දැක ඇති. 500+ කොම්පියුටර් ෂොට්කට්ස් (500+ Computer Shortcuts) ඊබුක් එකේ මයික්‍රොසොෆ්ට් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වගේම ඇපල්, ලිනක්ස් සහ යුනික්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා ෂොට්කට්ස්ද ඇතුලත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ගූගල් ක්‍රෝම්, ෆයර්ෆොක්ස් වගේම මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆීස් පැකේජය සඳහා ෂෝට්කට්ස් මෙහි ඇතුලත්. එහෙනම් ඔබත් කීබෝර්ඩ් ෂෝට්කට් වැඩ්ඩෙක් වෙන්න. ඊබුක් එක පහලින් බාගන්න. ජය.

0.7 MB
සෙවම් පද
සිංහලෙන් සොෆ්ට්, සිංහලෙන් සොෆ්ට්වෙයා, කොම්පියුටර් වැඩකෑලි, ආතල් වැඩ, යතුරු පුවරුව, යතුරු පුවරු කෙටිමං, sinhalen software

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.