බොලව් යඛ්ඛයිනේ.. සිරස වොයිස් ටීන් සහංගි හංසාන්ජලිගේ අලුත්ම ගීතය - යක්කුල රාවණා..No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.