ලොක් සී ඩී මෘදුකාංගය මඟින් සීඩී,ඩීවීඩී රොම් එකේ ඉවත් කිරීමේ බොත්තම (Eject Button) අක්‍රීය කරයි. මෙය පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගත් විට නොටිෆිකේෂන් ඒරියාහි (Notification Area) රතු අයිකනයක් දැකිය හැකිය. එය රයිට් ක්ලික් කර මෘදුකාංගයට පිවිසෙන්න. දැන් වෙන අයෙකුට භාවිත කළ නොහැකි අයුරින් සීඩී,ඩීවීඩී රොම් එක හෝ කිහිපයක් ලොක් කල හැකිය. මෙම මෘදුකාංගය සඳහා ඩොට් නෙට් 4.0 (Net 4.0) අවශ්‍ය වේ. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

0.5 MB

සීඩී,ඩීවීඩී රොම් එක ලොක් කරමු - Lock CD


ලොක් සී ඩී මෘදුකාංගය මඟින් සීඩී,ඩීවීඩී රොම් එකේ ඉවත් කිරීමේ බොත්තම (Eject Button) අක්‍රීය කරයි. මෙය පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගත් විට නොටිෆිකේෂන් ඒරියාහි (Notification Area) රතු අයිකනයක් දැකිය හැකිය. එය රයිට් ක්ලික් කර මෘදුකාංගයට පිවිසෙන්න. දැන් වෙන අයෙකුට භාවිත කළ නොහැකි අයුරින් සීඩී,ඩීවීඩී රොම් එක හෝ කිහිපයක් ලොක් කල හැකිය. මෙම මෘදුකාංගය සඳහා ඩොට් නෙට් 4.0 (Net 4.0) අවශ්‍ය වේ. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය.

0.5 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.