සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීම ගැන ලියවුනු, සයිබරේ කරක් ගහද්දි හමුවුනු මේ අගනා පොත් පිංච ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය පිළිබඳ ව මූලික දැනුමක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පාසල් සිසුන්, ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ බැංකුකරුවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම ප්‍රකාශනය සම්පාදනය කර ඇත. ක්ෂුද්‍ර,  කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා පවතින නිෂ්පාදන සහ සේවාවන්, රටේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායි අංශයට සහය දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් සහ මුල්‍ය කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, ගිණුම්කරණය සහ නීතිය  පිළිබඳ ව ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය වන්නා වූ මූලික දැනුම පිළිබඳවත් මෙම ග්‍රන්ථයෙහි අන්තර්ගතයි. එමෙන් ම පාඨකයාට පහසු සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනයේ ප්‍රායෝගික පැතිකඩ පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය කිරිම සඳහා සරල මග පෙන්වීමක් සහිත ව මෙම ග්‍රන්ථයෙහි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙය රචනා කල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ එම්.එස්.කේ.ධර්මවර්ධන මහතාට මෙහි සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වන අතර පොත හොඳයිනම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ජය.

12.3 MB

සුළු හෝ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් අරඹමු

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් ඇරඹීම ගැන ලියවුනු, සයිබරේ කරක් ගහද්දි හමුවුනු මේ අගනා පොත් පිංච ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය පිළිබඳ ව මූලික දැනුමක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පාසල් සිසුන්, ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සහ බැංකුකරුවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම ප්‍රකාශනය සම්පාදනය කර ඇත. ක්ෂුද්‍ර,  කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා පවතින නිෂ්පාදන සහ සේවාවන්, රටේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායි අංශයට සහය දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් සහ මුල්‍ය කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, ගිණුම්කරණය සහ නීතිය  පිළිබඳ ව ව්‍යවසායකයින්ට අවශ්‍ය වන්නා වූ මූලික දැනුම පිළිබඳවත් මෙම ග්‍රන්ථයෙහි අන්තර්ගතයි. එමෙන් ම පාඨකයාට පහසු සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනයේ ප්‍රායෝගික පැතිකඩ පිළිබඳ ව අධ්‍යයනය කිරිම සඳහා සරල මග පෙන්වීමක් සහිත ව මෙම ග්‍රන්ථයෙහි කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙය රචනා කල ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ එම්.එස්.කේ.ධර්මවර්ධන මහතාට මෙහි සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වන අතර පොත හොඳයිනම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ජය.

12.3 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.