එම් එස් ඩී ඕගනයිසර් (MSD Organizer) කියන්නේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා සකස් කරන ලද ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු, පවුලේ තොරතුරු සහ වෘත්තීය තොරතුරු කළමනාකරණ කට්ටලයක්. වැඩ කරන්න පහසු සරල අතුරුමුහුණතක් මෙහි අන්තරගත නිසා කුඩා දරුවකුට වුවද භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඒවගේම මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක මඟින් ඔබට ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමට මෙන්ම සොයාගැනීමද කළ හැකියි. මෙහි ඇති ප්‍රධාන පහසුකම් අතරට,

 • ඊ-තැපෑල.
 • දින දර්ශනය.
 • සම්බන්ධතා.
 • මතක් කිරීම්.
 • ඉදිරි කාර්යයන්.
 • දිනපොත.
 • දේපළ.
 • අයවැය.
 • සෞඛ්‍යය.
 • සංගීතය.

ඇතුලු තවත් වැඩකිඩ ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතිං එක එක වැඩේට වෙන වෙනම සොෆ්ට්වෙයා කෑලි භාවිතා කලා ඇති. තව වර්ඩ් සහ ස්ප්‍රෙඩ් ෂ්‍රීට් මොඩියුලයන්ද මෙහි අන්තර්ගත නිසා වැඩ ලේසියි. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ජය.


10.3 MB


කාල සටහන, දිනපොත, අයවැය, දේපළ හා සෞඛ්‍යය ඇතුලු බොහෝ දෑ එක මෘදුකාංගයෙන් කළමණාකරනය කරමු

එම් එස් ඩී ඕගනයිසර් (MSD Organizer) කියන්නේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා සකස් කරන ලද ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු, පවුලේ තොරතුරු සහ වෘත්තීය තොරතුරු කළමනාකරණ කට්ටලයක්. වැඩ කරන්න පහසු සරල අතුරුමුහුණතක් මෙහි අන්තරගත නිසා කුඩා දරුවකුට වුවද භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඒවගේම මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක මඟින් ඔබට ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් තොරතුරු ඇතුලත් කිරීමට මෙන්ම සොයාගැනීමද කළ හැකියි. මෙහි ඇති ප්‍රධාන පහසුකම් අතරට,

 • ඊ-තැපෑල.
 • දින දර්ශනය.
 • සම්බන්ධතා.
 • මතක් කිරීම්.
 • ඉදිරි කාර්යයන්.
 • දිනපොත.
 • දේපළ.
 • අයවැය.
 • සෞඛ්‍යය.
 • සංගීතය.

ඇතුලු තවත් වැඩකිඩ ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතිං එක එක වැඩේට වෙන වෙනම සොෆ්ට්වෙයා කෑලි භාවිතා කලා ඇති. තව වර්ඩ් සහ ස්ප්‍රෙඩ් ෂ්‍රීට් මොඩියුලයන්ද මෙහි අන්තර්ගත නිසා වැඩ ලේසියි. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ජය.


10.3 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.