• ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ උපසේවා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී (ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි) තනතුරට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ද්විතීයනය කිරීම
  • ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය - මෝටර් රථ ඉංජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනය - ඔරුගොඩවත්ත ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීම - 2021 වසර
  • නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය - ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2020
  • ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආධුනික මිනින්දෝරු තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020 
  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත/ කාර්යාලගත - ඛණ්ඩ 2 - සේවා ගණයේ බලයලත් නිලධාරී තනතුර II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - 2019 (2020)

 

රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2020-09-11

  • ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ උපසේවා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී (ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරි) තනතුරට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ද්විතීයනය කිරීම
  • ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය - මෝටර් රථ ඉංජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනය - ඔරුගොඩවත්ත ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීම - 2021 වසර
  • නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය - ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2020
  • ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආධුනික මිනින්දෝරු තනතුරුවලට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020 
  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත/ කාර්යාලගත - ඛණ්ඩ 2 - සේවා ගණයේ බලයලත් නිලධාරී තනතුර II ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - 2019 (2020)

 

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.