•  ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලය - විශ්වවිද්‍යාල රෝහල ඇබෑර්තු
  • වෘත්තීය හා තෘතියික කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි NVQ4/NVQ 5 මට්ටමේ පාඨමාලා 2021 වර්ෂය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම
  • ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා 2020 - ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය
  • ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - (2019)2020
  • ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 1 පන්තියේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - 2018(2020)

රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2020-09-18

  •  ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලය - විශ්වවිද්‍යාල රෝහල ඇබෑර්තු
  • වෘත්තීය හා තෘතියික කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදිංචි NVQ4/NVQ 5 මට්ටමේ පාඨමාලා 2021 වර්ෂය සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම
  • ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා 2020 - ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය
  • ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - (2019)2020
  • ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 1 පන්තියේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - 2018(2020)

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.