නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ තනතුරු ඇබෑර්තු - සහකාර අධ්‍යක‍ෂ (සමාජ සජීවිකරණ), තාක්ෂණ නිලධාරි, සංවර්ධන නිලධාරි, දත්ත සැකසුම් සහකාර, ප්‍රජා සංවර්ධන සහකාර, තාක‍ෂණික සහකාර, කළමනාකරණ සහකාර (තා.නො), සමාජ සංවර්ධන සහකාර, කාර්යාල කාර්ය සහයක, ලේඛන භාරකරු


අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

- ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවයේ II පන්තියේ I ශ්‍රේණියේ අධිකරණ නිලධාරී (මහේස්ත්‍රාත්) තනතුර

- පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරයේ සභාපති තනතුර


ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018 (II) සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (I)


ශ්‍රී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමුවන/දෙවන කාර්යක‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017/(2020)


මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ රසායනාගාර සහකාර තනතුරු සඳහා පුහුණු ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020


නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ නීති නිලධාරි II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020


රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2020-10-02

නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ තනතුරු ඇබෑර්තු - සහකාර අධ්‍යක‍ෂ (සමාජ සජීවිකරණ), තාක්ෂණ නිලධාරි, සංවර්ධන නිලධාරි, දත්ත සැකසුම් සහකාර, ප්‍රජා සංවර්ධන සහකාර, තාක‍ෂණික සහකාර, කළමනාකරණ සහකාර (තා.නො), සමාජ සංවර්ධන සහකාර, කාර්යාල කාර්ය සහයක, ලේඛන භාරකරු


අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව

- ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ සේවයේ II පන්තියේ I ශ්‍රේණියේ අධිකරණ නිලධාරී (මහේස්ත්‍රාත්) තනතුර

- පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරයේ සභාපති තනතුර


ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාත්මක සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018 (II) සහ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (I)


ශ්‍රී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමුවන/දෙවන කාර්යක‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2017/(2020)


මිනුම් ඒකක, ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ රසායනාගාර සහකාර තනතුරු සඳහා පුහුණු ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2020


නීති කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ නීති නිලධාරි II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.