ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින් කියන්නේ වර්තමානය වන විට අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදි අපි දැන හෝ නොදැන මේ ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින් කියන දේ භාවිතා වෙනවා/කරනවා. ඔබ ගූගල් ඩ්‍රයිව් එකට අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එකෙන් පටන් ගත්තාම ඔන්ලියන් ගේමිං දක්වා සියළු දේ මෙයට අයිති වෙනවා. ඉතිං මේ ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින් ගැන දැනගන්න සහ එයින් වැඩ ගන්න කියාදෙන සුපිරි ඊබුක් එකක් පහලින් බාගන්න දීල තියෙන්නේ. ජය.


74.2 MB


අපි නොදන්න ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින්

ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින් කියන්නේ වර්තමානය වන විට අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. අපේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයේදි අපි දැන හෝ නොදැන මේ ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින් කියන දේ භාවිතා වෙනවා/කරනවා. ඔබ ගූගල් ඩ්‍රයිව් එකට අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එකෙන් පටන් ගත්තාම ඔන්ලියන් ගේමිං දක්වා සියළු දේ මෙයට අයිති වෙනවා. ඉතිං මේ ක්ලවුඩ් කොම්පියුටින් ගැන දැනගන්න සහ එයින් වැඩ ගන්න කියාදෙන සුපිරි ඊබුක් එකක් පහලින් බාගන්න දීල තියෙන්නේ. ජය.


74.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.