යාන්තම් වචන කිහිපයක් ගලපල අර්ථවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුලුවන් වයසේ පටන් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය දක්වා අධ්‍යාපන කටයුතු වලදීද, සාමාන්‍ය රැකියා ජීවිතයේදීද, තව එකී මෙකී නොකී අවස්ථාවලදීද, ප්‍රසන්ටේෂන් කියන්නේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. පහතින් බාගන්න දීල තියෙන පොර්ටබල් සොෆ්ට්වෙයා එකෙන් ඔබේ පරිගණකයේ මව්ස් පොයින්ටරය සාමාන්‍ය ප්‍රසන්ටේෂන් වලදී අවධානය ලබා ගැනීමට යොදාගන්නා පොල්ලක් ආකාරයට පත්කර ගත හැකියි. සරලව තේරුම් ගන්න පහල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකෙන් පුලුවන්. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දී ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට වැඩ පාරක් දාල කරන්න, පොයින්ටර් ස්ටික් මෘදුකාංගය උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ස්ටික් එක ඔබට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කර ගන්නත් පුලුවන්. බාගන්න. ජය.


0.7 MB


වැඩ්ඩෙක් වගේ ප්‍රසන්ටේෂන් කරමු

යාන්තම් වචන කිහිපයක් ගලපල අර්ථවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුලුවන් වයසේ පටන් විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය දක්වා අධ්‍යාපන කටයුතු වලදීද, සාමාන්‍ය රැකියා ජීවිතයේදීද, තව එකී මෙකී නොකී අවස්ථාවලදීද, ප්‍රසන්ටේෂන් කියන්නේ අපිට නැතුවම බැරි දෙයක්. පහතින් බාගන්න දීල තියෙන පොර්ටබල් සොෆ්ට්වෙයා එකෙන් ඔබේ පරිගණකයේ මව්ස් පොයින්ටරය සාමාන්‍ය ප්‍රසන්ටේෂන් වලදී අවධානය ලබා ගැනීමට යොදාගන්නා පොල්ලක් ආකාරයට පත්කර ගත හැකියි. සරලව තේරුම් ගන්න පහල ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකෙන් පුලුවන්. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරද්දී ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට වැඩ පාරක් දාල කරන්න, පොයින්ටර් ස්ටික් මෘදුකාංගය උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ස්ටික් එක ඔබට අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කර ගන්නත් පුලුවන්. බාගන්න. ජය.


0.7 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.