කෝවිඩ් - 19 වයිරසයට ගොදුරු වීමෙන් වැලකීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කළ ඔබ දැනු සිටිය යුතු, පිළිපැදිය යුතු නව නිරෝධායන නීති ගැසට් නිවේදනය පහතින් බාගන්න.නව නිරෝධායන නීති ගැසට් නිවේදනය


කෝවිඩ් - 19 වයිරසයට ගොදුරු වීමෙන් වැලකීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කළ ඔබ දැනු සිටිය යුතු, පිළිපැදිය යුතු නව නිරෝධායන නීති ගැසට් නිවේදනය පහතින් බාගන්න.No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.