වීඩියෝ කාර්ටුනයිසර් (Video Cartoonizer) කියන්නේ, වීඩියෝ ඇනිමේෂන්, වීඩියෝ එඩිටින්, යූටියුබ් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන්, ප්‍රසන්ටේෂන් කරන අයට වැදගත් වෙන සොෆ්ට්වෙයා ගැජට් එකක්. මෙම මෘදුකාංගය මඟින් එක මවුස් ක්ලික් එකකින් ඔබේ වීඩියෝව කාටූන් එකක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පුලුවන්. වීඩියෝ අවුට්පුට් එක සඳහා තත්පරයට රාමු ගණන ගණන ඔබට තීරණය කළ හැකිය. වීඩියෝ කාර්ටුනයිසර් වලින් වැඩ ගන්න ඉන්ටනෙට් අවශ්‍ය නැත.


ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ:

- අවුට්පුට් වීඩියෝවේ ගුණාත්මකභාවය: 480p, 720p, 1080p, 2K, 1440p, 4K.

- බොහෝ වීඩියෝ ෆෝමැට්ටු සඳහා සහය දක්වයි: avi, flv, mov, mp4 යනාදිය.

- කාටූන් ස්ටයිල් 15 කට වඩා ඇත.

- එක් ක්ලික් එකකින් වීඩියෝ කිහිපයක් පරිවර්තනය කළ හැක.

- 32-බිට් සහ 64-බිට් යන වර්ෂන් දෙකටම සහය දක්වයි


එහෙනම් බාගෙන බලන්න. බාගෙන සාමාන්‍ය අයුරින් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා ක්‍රැක් ෆෝල්ඩරේ ඇති ෆයිල් එක ඉන්ස්ට්‍රෝල් ලොකේෂන් එකට කොපි කරලා ක්‍රැක් කර ගන්න. ජය.


40 MB


ඕනෑම වීඩියෝවක් කාටූන් වීඩියෝවක් බවට පරිවර්තනය කරමු

වීඩියෝ කාර්ටුනයිසර් (Video Cartoonizer) කියන්නේ, වීඩියෝ ඇනිමේෂන්, වීඩියෝ එඩිටින්, යූටියුබ් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන්, ප්‍රසන්ටේෂන් කරන අයට වැදගත් වෙන සොෆ්ට්වෙයා ගැජට් එකක්. මෙම මෘදුකාංගය මඟින් එක මවුස් ක්ලික් එකකින් ඔබේ වීඩියෝව කාටූන් එකක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පුලුවන්. වීඩියෝ අවුට්පුට් එක සඳහා තත්පරයට රාමු ගණන ගණන ඔබට තීරණය කළ හැකිය. වීඩියෝ කාර්ටුනයිසර් වලින් වැඩ ගන්න ඉන්ටනෙට් අවශ්‍ය නැත.


ප්‍රධාන ප්‍රතිලාභ:

- අවුට්පුට් වීඩියෝවේ ගුණාත්මකභාවය: 480p, 720p, 1080p, 2K, 1440p, 4K.

- බොහෝ වීඩියෝ ෆෝමැට්ටු සඳහා සහය දක්වයි: avi, flv, mov, mp4 යනාදිය.

- කාටූන් ස්ටයිල් 15 කට වඩා ඇත.

- එක් ක්ලික් එකකින් වීඩියෝ කිහිපයක් පරිවර්තනය කළ හැක.

- 32-බිට් සහ 64-බිට් යන වර්ෂන් දෙකටම සහය දක්වයි


එහෙනම් බාගෙන බලන්න. බාගෙන සාමාන්‍ය අයුරින් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා ක්‍රැක් ෆෝල්ඩරේ ඇති ෆයිල් එක ඉන්ස්ට්‍රෝල් ලොකේෂන් එකට කොපි කරලා ක්‍රැක් කර ගන්න. ජය.


40 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.