ලිමිට්ලස් (Limitless) පොත මඟින් ඔබට වැඩි ඵලදායීතාවයක්, යහපත් පරිවර්තනයක්, පුද්ගලික සාර්ථකත්වයක් සහ ව්‍යාපාර ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙයි. ලිමිට්ලස් පොතෙහි කතුවරයා වන ජිම් ක්වික් වසර 25 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ  නළු නිළියන්, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් සහ සෑම තරාතිරමකම ව්‍යාපාරික නායකයින් ලෙස තම ක්ෂේත්‍රවල ඉහළින්ම සිටින සාර්ථක පිරිමින් හා කාන්තාවන් සමඟ ඔවුන්ගේ සැබෑ හැකියාවන් විවර කර ගැනීම සඳහා සමීපව කටයුතු කර ඇත. ස්වයං ඉගෙනීම, සන්නිවේදනය, මතකය, අවධානය යොමු කිරීම, නැවත මතක් කිරීම, කියවීම වේගවත් කිරීම සහ වේගවත් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා විද්‍යාව පදනම් කරගත් භාවිතයන් සහ අත්දැකීම් මෙම පොත මඟින් ඔහු ඉදිරිපත් කර ඇත. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


276 MB


අසීමිත හැකියාවන් ඇති මොළය ගැන ....

ලිමිට්ලස් (Limitless) පොත මඟින් ඔබට වැඩි ඵලදායීතාවයක්, යහපත් පරිවර්තනයක්, පුද්ගලික සාර්ථකත්වයක් සහ ව්‍යාපාර ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලබා දෙයි. ලිමිට්ලස් පොතෙහි කතුවරයා වන ජිම් ක්වික් වසර 25 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ  නළු නිළියන්, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් සහ සෑම තරාතිරමකම ව්‍යාපාරික නායකයින් ලෙස තම ක්ෂේත්‍රවල ඉහළින්ම සිටින සාර්ථක පිරිමින් හා කාන්තාවන් සමඟ ඔවුන්ගේ සැබෑ හැකියාවන් විවර කර ගැනීම සඳහා සමීපව කටයුතු කර ඇත. ස්වයං ඉගෙනීම, සන්නිවේදනය, මතකය, අවධානය යොමු කිරීම, නැවත මතක් කිරීම, කියවීම වේගවත් කිරීම සහ වේගවත් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා විද්‍යාව පදනම් කරගත් භාවිතයන් සහ අත්දැකීම් මෙම පොත මඟින් ඔහු ඉදිරිපත් කර ඇත. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


276 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.