සී ආර් ටී මොනිටර් තියෙන කාලේ සිටම ජනප්‍රිය වූ ඩ්‍රීම් ඇක්වරියම් (Dream Aquarium) ස්ක්‍රීන් සේවර් එකේ අලුත්ම වර්ෂන් එක දැන්ම බාගන්න. මෙමඟින් ඉතාමත් අලංකාර ත්‍රිමාන මින් මැදුරක් ඔබේ පරිගණක තිරය මත නිර්මාණය කරගත හැකිය. එමෙන්ම මෙහි මාළුන්ගේ ඇස්වල සිට ජල බුබුලු සහ ඇල්ගී දක්වා සෑම දෙයක්ම තාත්වික ලෙස සකස් කර ඇත. අසීමිත මත්ස්‍යයින් සංඛ්‍යාවක් (විශේෂ 16 ක්) එකතු කිරීම, එම සතුන් පෝෂණය කිරීම, පසුපස ආලෝකය සක්‍රිය/අක්‍රිය කිරීම, වාතය පොම්ප කිරීම, සැබෑ මින්මැදුරක ලෙස ශබ්දය සැකසීම සහ මින්මැදුරේ පතුලේ භූ දර්ශනය වෙනස් කිරීම, ඩ්‍රීම් ඇක්වරියම් 1.293 සංස්කරණය මඟින් කළ හැකිය. බාගන්න. ජය.


10.4 MB


නවමු ත්‍රිමාන සිහින මින්මැදුර ස්ක්‍රීන් සේවර් එක

සී ආර් ටී මොනිටර් තියෙන කාලේ සිටම ජනප්‍රිය වූ ඩ්‍රීම් ඇක්වරියම් (Dream Aquarium) ස්ක්‍රීන් සේවර් එකේ අලුත්ම වර්ෂන් එක දැන්ම බාගන්න. මෙමඟින් ඉතාමත් අලංකාර ත්‍රිමාන මින් මැදුරක් ඔබේ පරිගණක තිරය මත නිර්මාණය කරගත හැකිය. එමෙන්ම මෙහි මාළුන්ගේ ඇස්වල සිට ජල බුබුලු සහ ඇල්ගී දක්වා සෑම දෙයක්ම තාත්වික ලෙස සකස් කර ඇත. අසීමිත මත්ස්‍යයින් සංඛ්‍යාවක් (විශේෂ 16 ක්) එකතු කිරීම, එම සතුන් පෝෂණය කිරීම, පසුපස ආලෝකය සක්‍රිය/අක්‍රිය කිරීම, වාතය පොම්ප කිරීම, සැබෑ මින්මැදුරක ලෙස ශබ්දය සැකසීම සහ මින්මැදුරේ පතුලේ භූ දර්ශනය වෙනස් කිරීම, ඩ්‍රීම් ඇක්වරියම් 1.293 සංස්කරණය මඟින් කළ හැකිය. බාගන්න. ජය.


10.4 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.