සෝෂල් මීඩියා මාකටින් හෙවත් සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය අද වන විට ඉතාමත් ජනප්‍රිය අලෙවිකරණ ක්‍රමවේදයක්. වර්තමාන කෝවිඩ් - 19 වසංගත තත්වයත් සමඟ ගැටෙමින් ඔබේ  ඔබේ ව්‍යාපාර සැලසුම් කිරීම, දියත් කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය  සඳහා වඩාත් ගැලපෙන, ඵලදායී ක්‍රම පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු දැන ගැනීමට සෝෂල් මීඩියා මාකටින් ෆෝ ඩමීස් (Social Media Marketing For Dummies) ඊ-පොත ඔබට වැදගත් වෙයි. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ජය.

25.8 MB

සෝෂල් මීඩියා මාකටින් යනු,

සෝෂල් මීඩියා මාකටින් හෙවත් සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය අද වන විට ඉතාමත් ජනප්‍රිය අලෙවිකරණ ක්‍රමවේදයක්. වර්තමාන කෝවිඩ් - 19 වසංගත තත්වයත් සමඟ ගැටෙමින් ඔබේ  ඔබේ ව්‍යාපාර සැලසුම් කිරීම, දියත් කිරීම, කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය  සඳහා වඩාත් ගැලපෙන, ඵලදායී ක්‍රම පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු දැන ගැනීමට සෝෂල් මීඩියා මාකටින් ෆෝ ඩමීස් (Social Media Marketing For Dummies) ඊ-පොත ඔබට වැදගත් වෙයි. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ජය.

25.8 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.