හිට්බිට් අන්ස්ට්‍රෝලර් (HiBit Uninstaller) මඟින් වින්ඩෝස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ස්ට්‍රෝල්  කළ හැකි අතර ඩ්‍රයිව් ඇන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි ක්ලීන් කිරීම, ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කළමනාකරණය ඇතුළු තවත් වැඩකිඩ 10ක ප්‍රයෝජනය ලබාගත හැකියි. 


 • ඉතිරි නැතිව වැඩසටහන් සම්පූර්ණයෙන්ම අස්ථාපනය/ අන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න.
 • බලහත්කාරයෙන් ඔබේ පරිගණකයේ පැලපදියම් වූ මෘදුකාංග ඉවත් කරන්න.
 • එකවර බහුවිධ වැඩසටහන් ඉවත් කරන්න.
 • වැඩසටහන් ස්ථාපනය අධීක්ෂණය කරන්න.
 • වැඩසටහන් ඉක්මන් සෙවුම් කාර්යය.
 • වින්ඩෝස් ගබඩා යෙදුම් අස්ථාපනය කරන්න.
 • බ්‍රව්සර් වල ඇ‌ඩෝන්  ඉවත් කරන්න.
 • රෙජිස්ට්‍රි ගැටළු විසඳා ඔබේ පරිගණක කාර්ය සාධනය වැඩි කරන්න.
 • තාවකාලික ලිපිගොනු සහ අනවශ්‍ය වැඩසටහන් ගොනු ඉවත් කරන්න.
 • ඔබගේ පද්ධතියේ වලංගු නොවන කෙටිමං/ ෂෝට්කට් මකන්න.
 • වින්ඩෝස් සමඟ ආරම්භ වන වැඩසටහන් සහ සේවාවන් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කරන්න.
 • වින්ඩෝස් පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපන ස්ථාන/ බැක්අප්  පහසුවෙන් කළමනාකරණය කරන්න.


ඒමෙන්ම මිත්‍රශීලී භාවිතයට පහසු පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් ඇත. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


3.5 MB


අනවශ්‍ය සොෆ්ට්වෙයා පරිගණකයෙන් සහමුලින්ම ඉවත් කරමු

හිට්බිට් අන්ස්ට්‍රෝලර් (HiBit Uninstaller) මඟින් වින්ඩෝස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ස්ට්‍රෝල්  කළ හැකි අතර ඩ්‍රයිව් ඇන්ඩ් රෙජිස්ට්‍රි ක්ලීන් කිරීම, ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කළමනාකරණය ඇතුළු තවත් වැඩකිඩ 10ක ප්‍රයෝජනය ලබාගත හැකියි. 


 • ඉතිරි නැතිව වැඩසටහන් සම්පූර්ණයෙන්ම අස්ථාපනය/ අන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න.
 • බලහත්කාරයෙන් ඔබේ පරිගණකයේ පැලපදියම් වූ මෘදුකාංග ඉවත් කරන්න.
 • එකවර බහුවිධ වැඩසටහන් ඉවත් කරන්න.
 • වැඩසටහන් ස්ථාපනය අධීක්ෂණය කරන්න.
 • වැඩසටහන් ඉක්මන් සෙවුම් කාර්යය.
 • වින්ඩෝස් ගබඩා යෙදුම් අස්ථාපනය කරන්න.
 • බ්‍රව්සර් වල ඇ‌ඩෝන්  ඉවත් කරන්න.
 • රෙජිස්ට්‍රි ගැටළු විසඳා ඔබේ පරිගණක කාර්ය සාධනය වැඩි කරන්න.
 • තාවකාලික ලිපිගොනු සහ අනවශ්‍ය වැඩසටහන් ගොනු ඉවත් කරන්න.
 • ඔබගේ පද්ධතියේ වලංගු නොවන කෙටිමං/ ෂෝට්කට් මකන්න.
 • වින්ඩෝස් සමඟ ආරම්භ වන වැඩසටහන් සහ සේවාවන් පහසුවෙන් කළමනාකරණය කරන්න.
 • වින්ඩෝස් පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපන ස්ථාන/ බැක්අප්  පහසුවෙන් කළමනාකරණය කරන්න.


ඒමෙන්ම මිත්‍රශීලී භාවිතයට පහසු පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් ඇත. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


3.5 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.