මීට පෙර පොරොන්දු වුනා වගේම පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් ගැන උනන්දු  ඔබට තවදුරටත් ඉගෙනගන්න පයිතන් ද කම්ප්ලීට් ගයිඩ් (Python The Complete Guide) ඊ-බුක් එක බාගන්න. මීට පෙර බාගන්න දුන්නු පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් ෆෝ බිගිනර්ස් (Python & C++ for Beginners) තාම බාගත්තෙ නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් බාගන්න. ජය.


82.4 MB


පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් ගැන තවදුරටත්..

මීට පෙර පොරොන්දු වුනා වගේම පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් ගැන උනන්දු  ඔබට තවදුරටත් ඉගෙනගන්න පයිතන් ද කම්ප්ලීට් ගයිඩ් (Python The Complete Guide) ඊ-බුක් එක බාගන්න. මීට පෙර බාගන්න දුන්නු පයිතන් සහ සී ප්ලස් ප්ලස් ෆෝ බිගිනර්ස් (Python & C++ for Beginners) තාම බාගත්තෙ නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් බාගන්න. ජය.


82.4 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.