ෆ්‍රී යූටියුබ් ඩවුන්ලෝඩ් කියන්නේ, 8K UHD වීඩියෝ මාදිලිය දක්වා යූටියුබ් වීඩියෝ බාගැනීම් කරන්න පුලුවන් සුපිරි මෘදුකාංගයක්. ඒ් වගේම MP4, AVI, හා  MP3 ෆයිල් ෆෝමැට්ටු වලින් ඔබට අවුට්පුට් ලබාගන්න පුලුවන්. ඒ් වගේම මෙම මෘදුකාංගයේ විශේෂත්වය වන්නේ යූටියුබ් ප්ලේ ලිස්ට්, චැනල්, පර්සනල් ප්ලේ ලිස්ට් (History, Liked, Favorites, Watch later ආදී ලෙස) බාගන්න පහසුකම් සැපයීමයි. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

37 MB

යූටියුබ් වීඩියෝ බුරුතු පිටින් බාමු - Free YouTube Download 4.2

ෆ්‍රී යූටියුබ් ඩවුන්ලෝඩ් කියන්නේ, 8K UHD වීඩියෝ මාදිලිය දක්වා යූටියුබ් වීඩියෝ බාගැනීම් කරන්න පුලුවන් සුපිරි මෘදුකාංගයක්. ඒ් වගේම MP4, AVI, හා  MP3 ෆයිල් ෆෝමැට්ටු වලින් ඔබට අවුට්පුට් ලබාගන්න පුලුවන්. ඒ් වගේම මෙම මෘදුකාංගයේ විශේෂත්වය වන්නේ යූටියුබ් ප්ලේ ලිස්ට්, චැනල්, පර්සනල් ප්ලේ ලිස්ට් (History, Liked, Favorites, Watch later ආදී ලෙස) බාගන්න පහසුකම් සැපයීමයි. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

37 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.