ද ෆ්‍රීලාන්ස් බයිබල් (The Freelance Bible), ඊ-පොත රචනා කල සම්මානලාභී ව්‍යවසායකයෙකු සහ ‌ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙකු වන ඇලිසන් ග්‍රේඩ්, ඔබට සාර්ථක ෆ්‍රීලාන්සින් ස්වයං රැකියාවක නියැලීම සඳහා ඔබ දැනගත යුතු සෑම දෙයක්ම සඳහාම මඟ පෙන්වයි.

ආරම්භක දිනයේ සිට, ඇය ඔබේ පුද්ගලික වෙළඳ නාමය සංවර්ධනය කිරීමට, මූල්‍යමය අවශ්‍යතා තෝරා ගැනීමට, ඔබේ සේවාදායක පදනම වර්ධනය කිරීමට, ඔබේ වැඩ සහ ජීවන සමතුලිතතාවය කළමනාකරණය කිරීමට, ගනුදෙනු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සහ කාලයත් සමඟ ඔබ අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙකු වන විට ඔබේ වෘත්තීමය වටිනාකම වැඩි කර ගැනීමට උදව් වනු ඇත. ඔබේ දක්ෂතා මඟින් තිරසාර වෘත්තිකයෙක් බවට වීම සඳහා ඔබට සුදුසුම මඟ පෙන්වීම මෙයයි. ජය.


5.8 MB


ෆ්‍රීලාංසින් වලින් ගොඩයමු

ද ෆ්‍රීලාන්ස් බයිබල් (The Freelance Bible), ඊ-පොත රචනා කල සම්මානලාභී ව්‍යවසායකයෙකු සහ ‌ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙකු වන ඇලිසන් ග්‍රේඩ්, ඔබට සාර්ථක ෆ්‍රීලාන්සින් ස්වයං රැකියාවක නියැලීම සඳහා ඔබ දැනගත යුතු සෑම දෙයක්ම සඳහාම මඟ පෙන්වයි.

ආරම්භක දිනයේ සිට, ඇය ඔබේ පුද්ගලික වෙළඳ නාමය සංවර්ධනය කිරීමට, මූල්‍යමය අවශ්‍යතා තෝරා ගැනීමට, ඔබේ සේවාදායක පදනම වර්ධනය කිරීමට, ඔබේ වැඩ සහ ජීවන සමතුලිතතාවය කළමනාකරණය කිරීමට, ගනුදෙනු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සහ කාලයත් සමඟ ඔබ අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයෙකු වන විට ඔබේ වෘත්තීමය වටිනාකම වැඩි කර ගැනීමට උදව් වනු ඇත. ඔබේ දක්ෂතා මඟින් තිරසාර වෘත්තිකයෙක් බවට වීම සඳහා ඔබට සුදුසුම මඟ පෙන්වීම මෙයයි. ජය.


5.8 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.