මේ දවස්වල ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ රු.950/= ක් වටිනා ප්‍රෝ ෂොට් (ProShot) ඇප් එක නොමිලේ බාගන්න දෙනවා. ඔබේ සාමාන්‍ය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකෙන් ඩී එස් එල් ආර් කැමරාවක ඇති පහසුකම් ප්‍රෝ ෂොට් ඇප් එකෙන් ඔබට අත්විදිය හැකිය. මෙම ඇප් එකෙහි සම්පූර්ණ භාවිතය සමබන්ධයෙන් ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකෙහි ඇති වීඩියෝව නැරඹීමෙන් වටහා ගන්න පුලුවන්. 


--- CAMERA FEATURES ---

• Auto, Program, Manual, and two fully configurable Custom modes, just like a DSLR*

• Manual, semi-manual, or automatic control over exposure, flash, focus, ISO, shutter speed, torch, and white balance*

• Shoot in JPEG, RAW or RAW JPEG* (RAW = .DNG file)

• Light Painting mode with infinite shutter and live preview. Watch as your photos develop right before your eyes!

• Shoot full resolution in 16:9, 4:3, and 1:1

• Custom Aspect Ratio Mode: shoot in any aspect ratio you want, 21:9, 17:10, 50:3, it's all possible!

• Burst, Timer, and Timelapse modes, all with full manual controls

• Zero-lag bracket exposure up to ±3, in 1/3 stop increments*

• Auto ISO option, turns Manual mode into Shutter Priority*

• Manual focus assist*

• Live histogram

• Front-facing camera with exposure control

• Zoom with just one finger

• Fully featured Camera Roll integrated into the viewfinder. View EXIF, support for video playback, media sharing, and delete

• Grid overlay

• Level with 2 different modes

• Adjust JPEG quality, Noise Reduction quality, photo location

• Shortcuts for GPS, screen brightness, camera shutter, and more

• Most innovative camera UI ever created


--- VIDEO FEATURES ---

• Up to 4K (3840x2160)*

• 60fps, up to 175Mb/s*

• Manual or automatic control*

• Adjustable resolution, frame rate, and bitrate

• Industry-standard options for 180 degree rule

• Zoom and change any camera parameter, even during video recording

• Real-time audio input levels

• Timelapse video, with full manual control

• Video light


මෙතනින් ගිහින් ප්‍රෝ ෂොට් ඇප් එක බාගන්න. ජය.


ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකෙන් ඩී එස් එල් ආර් කැමරාවක වැඩකිඩ දාමු

මේ දවස්වල ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ රු.950/= ක් වටිනා ප්‍රෝ ෂොට් (ProShot) ඇප් එක නොමිලේ බාගන්න දෙනවා. ඔබේ සාමාන්‍ය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකෙන් ඩී එස් එල් ආර් කැමරාවක ඇති පහසුකම් ප්‍රෝ ෂොට් ඇප් එකෙන් ඔබට අත්විදිය හැකිය. මෙම ඇප් එකෙහි සම්පූර්ණ භාවිතය සමබන්ධයෙන් ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකෙහි ඇති වීඩියෝව නැරඹීමෙන් වටහා ගන්න පුලුවන්. 


--- CAMERA FEATURES ---

• Auto, Program, Manual, and two fully configurable Custom modes, just like a DSLR*

• Manual, semi-manual, or automatic control over exposure, flash, focus, ISO, shutter speed, torch, and white balance*

• Shoot in JPEG, RAW or RAW JPEG* (RAW = .DNG file)

• Light Painting mode with infinite shutter and live preview. Watch as your photos develop right before your eyes!

• Shoot full resolution in 16:9, 4:3, and 1:1

• Custom Aspect Ratio Mode: shoot in any aspect ratio you want, 21:9, 17:10, 50:3, it's all possible!

• Burst, Timer, and Timelapse modes, all with full manual controls

• Zero-lag bracket exposure up to ±3, in 1/3 stop increments*

• Auto ISO option, turns Manual mode into Shutter Priority*

• Manual focus assist*

• Live histogram

• Front-facing camera with exposure control

• Zoom with just one finger

• Fully featured Camera Roll integrated into the viewfinder. View EXIF, support for video playback, media sharing, and delete

• Grid overlay

• Level with 2 different modes

• Adjust JPEG quality, Noise Reduction quality, photo location

• Shortcuts for GPS, screen brightness, camera shutter, and more

• Most innovative camera UI ever created


--- VIDEO FEATURES ---

• Up to 4K (3840x2160)*

• 60fps, up to 175Mb/s*

• Manual or automatic control*

• Adjustable resolution, frame rate, and bitrate

• Industry-standard options for 180 degree rule

• Zoom and change any camera parameter, even during video recording

• Real-time audio input levels

• Timelapse video, with full manual control

• Video light


මෙතනින් ගිහින් ප්‍රෝ ෂොට් ඇප් එක බාගන්න. ජය.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.