වෙබ් අඩවියක් ආරම්භකල පමණින් එයට ග්‍රාහකයන්/ට්‍රැෆික් ලැබෙන් නැති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. සමහර වෙබ් අඩවි වල කොතරම් ප්‍රයෝජනවත් ලිපි, වීඩියෝ ආදිය අඩංගු වුවද ගූගල්හි සෙවුමක් කල පමණින් අපට එය සොයා ගත නොහැකි වෙනවා. ට්‍රැෆික් ජෙනරේෂන් ට්‍රික්ස් ඊ-පොත මඟින් අපේ වෙබ් අඩවියට ග්‍රාහකටන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා අකාරයන් සහ ඔවුන් වෙබ් අඩවිය තුළ දිඟටම රදවා ගන්නා අකාරයන් ඉගෙනගන්න පුලුවන්. එමෙන්ම ඔබේ ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවියට ග්‍රහකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්කාසු කරගෙන සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න මුලික අඩිතාලම දාගන්න මෙම ඊ-පොත උදව් වේවි. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න.ජය.


0.8 MB  


වෙබ් අඩවියකට ග්‍රාහකයන් ගෙන්වා ගැනීමේ උපක්‍රම - Traffic Generation Tricks

වෙබ් අඩවියක් ආරම්භකල පමණින් එයට ග්‍රාහකයන්/ට්‍රැෆික් ලැබෙන් නැති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. සමහර වෙබ් අඩවි වල කොතරම් ප්‍රයෝජනවත් ලිපි, වීඩියෝ ආදිය අඩංගු වුවද ගූගල්හි සෙවුමක් කල පමණින් අපට එය සොයා ගත නොහැකි වෙනවා. ට්‍රැෆික් ජෙනරේෂන් ට්‍රික්ස් ඊ-පොත මඟින් අපේ වෙබ් අඩවියට ග්‍රාහකටන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා අකාරයන් සහ ඔවුන් වෙබ් අඩවිය තුළ දිඟටම රදවා ගන්නා අකාරයන් ඉගෙනගන්න පුලුවන්. එමෙන්ම ඔබේ ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවියට ග්‍රහකයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්කාසු කරගෙන සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න මුලික අඩිතාලම දාගන්න මෙම ඊ-පොත උදව් වේවි. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න.ජය.


0.8 MB  


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.