මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය තාක්ෂණික ආයතනය
ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම - 2020/2021

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය ස්ථානාධිපති තනතුරේ - III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත ලිඛිත තරඟ විභාගය - 2019 - (2020)

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය - ජාතික යොවුන් සේනාංකය
2021 අධ්‍යයන වර්ෂය පළමු අදියර ආධුනිකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක‍ෂණ ඛණ්ඩ -2 සේවා ගණයේ දුම්රිය තාක‍ෂණික කළමනාකරණ සහකාර යාන්ත්‍රික සහ දුම්රිය තාක‍ෂණික කළමනාකරණ සහකාර විදුලි තනතුරුවල III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2021


රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2021.02.05

 


මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයීය තාක්ෂණික ආයතනය
ජාතික තාක්ෂණික ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම - 2020/2021

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය ස්ථානාධිපති තනතුරේ - III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත ලිඛිත තරඟ විභාගය - 2019 - (2020)

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය - ජාතික යොවුන් සේනාංකය
2021 අධ්‍යයන වර්ෂය පළමු අදියර ආධුනිකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක‍ෂණ ඛණ්ඩ -2 සේවා ගණයේ දුම්රිය තාක‍ෂණික කළමනාකරණ සහකාර යාන්ත්‍රික සහ දුම්රිය තාක‍ෂණික කළමනාකරණ සහකාර විදුලි තනතුරුවල III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2021


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.