ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලෙහි පුරප්පාඩු

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක‍ෂ (නීති) තනතුරුවලට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - 2020

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන - ඛණ්ඩ 2 නිලධර ගණයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - 2020 (2021)

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ තාක්ෂණ නිලධාරි (සිවිල්) III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත පදනම මත) - 2021

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් (දෙපාර්තමේන්තුගත) සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණයේ දුම්රිය තාක්ෂණික කළමනාකරණ සහකාර යාන්ත්‍රික සහ දුම්රිය තාක්ෂණික කළමනාකරණ සහකාර විදුලි තනතුරුවල III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2021


රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2021.02.19

 

ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලෙහි පුරප්පාඩු

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක‍ෂ (නීති) තනතුරුවලට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - 2020

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන - ඛණ්ඩ 2 නිලධර ගණයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය - 2020 (2021)

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ තාක්ෂණ නිලධාරි (සිවිල්) III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීම (විවෘත පදනම මත) - 2021

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් (දෙපාර්තමේන්තුගත) සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණයේ දුම්රිය තාක්ෂණික කළමනාකරණ සහකාර යාන්ත්‍රික සහ දුම්රිය තාක්ෂණික කළමනාකරණ සහකාර විදුලි තනතුරුවල III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය - 2021


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.