අවාටර් ක්‍රෂර් (Avatar Crusher) කියන්නේ ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරන අයට අතිවිශේෂ සහ මාර්කටින් කරන අයට විශේෂ ලෙස අධ්‍යනය සඳහා වැදගත් ඊ-බුක් එකක්. මාර්කටින් වල හරයෙන් පටන්ගෙන ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වලින් සාර්ථකත්වය‌ට පත්වීම දක්වා මුල සිට අගට මෙහි විස්තර කෙරෙනවා. පිටු 45ක් පුරා විහිදෙන අවාටර් ක්‍රෂර් ඊ-පොතට අමතරව හිඩ්න් ට්‍රැෆික් හැක් (Hidden Traffic Hack), මිලියන් මෙම්බර් ගෘප්ස් ඇන්ඩ් සර්චින් සොෆ්ට්වෙයා (Million member Groups and Searching Software), ට්‍රෝජන් හොර්ස් ට්‍රැෆික් ෆයිනල් (Trojan Horse Traffic Final) නම් ඊ-පොත් මේ සමඟ බාගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. ජය.


5.3 MB


එස්කිමෝවරුන්ට ෆිජ් විකුණන්න ඉගෙනගන්න

අවාටර් ක්‍රෂර් (Avatar Crusher) කියන්නේ ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරන අයට අතිවිශේෂ සහ මාර්කටින් කරන අයට විශේෂ ලෙස අධ්‍යනය සඳහා වැදගත් ඊ-බුක් එකක්. මාර්කටින් වල හරයෙන් පටන්ගෙන ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වලින් සාර්ථකත්වය‌ට පත්වීම දක්වා මුල සිට අගට මෙහි විස්තර කෙරෙනවා. පිටු 45ක් පුරා විහිදෙන අවාටර් ක්‍රෂර් ඊ-පොතට අමතරව හිඩ්න් ට්‍රැෆික් හැක් (Hidden Traffic Hack), මිලියන් මෙම්බර් ගෘප්ස් ඇන්ඩ් සර්චින් සොෆ්ට්වෙයා (Million member Groups and Searching Software), ට්‍රෝජන් හොර්ස් ට්‍රැෆික් ෆයිනල් (Trojan Horse Traffic Final) නම් ඊ-පොත් මේ සමඟ බාගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. ජය.


5.3 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.