ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වැඩේ ගොඩදාගැනීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයන් අඩංගු ඊ-පොත් කිහිපයක්ම සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා මීට පෙර ලබා දුන්නා ඔබට මතක ඇති. අද ලබා දෙන සික්ස් ෆිගර් මෙමෝ (Six Figure Memo) ඊ-පොත මඟින් ඊ-මේල් ලිස්ට් එකක් සකස්කර ගනිමින් ඒ හරහා ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරන්නේ කොහොමද? යන්න කියලා දෙනවා. ජෙරමි කෙනඩි (Jeremy Kennedy) නම් ලේඛකයා විසින් රචිත මෙම ඊ-පොතෙහි ප්‍රධාන පියවරයන් 6ක් ඔස්සේ ඇෆිලියේට් මාර්කටින් සාර්ථක කර ගන්නා ආකාරය විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


0.2 MB


ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරන්න තවත් සාර්ථක ක්‍රමයක්

ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වැඩේ ගොඩදාගැනීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයන් අඩංගු ඊ-පොත් කිහිපයක්ම සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා මීට පෙර ලබා දුන්නා ඔබට මතක ඇති. අද ලබා දෙන සික්ස් ෆිගර් මෙමෝ (Six Figure Memo) ඊ-පොත මඟින් ඊ-මේල් ලිස්ට් එකක් සකස්කර ගනිමින් ඒ හරහා ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරන්නේ කොහොමද? යන්න කියලා දෙනවා. ජෙරමි කෙනඩි (Jeremy Kennedy) නම් ලේඛකයා විසින් රචිත මෙම ඊ-පොතෙහි ප්‍රධාන පියවරයන් 6ක් ඔස්සේ ඇෆිලියේට් මාර්කටින් සාර්ථක කර ගන්නා ආකාරය විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


0.2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.