වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන - ඛණ්ඩ 2 නිලධර ගණයේ තනතුරු සඳහා (විවෘත/සීමිත) බඳවා ගැනීම - 2020(2021)


රජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2021.03.12

 

වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2020

රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන - ඛණ්ඩ 2 නිලධර ගණයේ තනතුරු සඳහා (විවෘත/සීමිත) බඳවා ගැනීම - 2020(2021)


2 comments:

  1. 2021.03.12.ගැසට් එක ඉක්මනින් අවශ්‍යයි

    ReplyDelete
  2. 2021.03.12.ගැසට් එක ඉක්මනින් අවශ්‍යයි

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.