ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2021, ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය


ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම - 2021/2022, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය


ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත උප දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් බඳවා ගැනීම - 2020, ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව


අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික) සේවා ගණයේ ශ්‍රී ලංකා තාක‍ෂණ සේවයේ සැලසුම් ශිල්පී - පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2021, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව


ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධරයන් සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2019/(2021), රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 


ටවර් නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංග කලාව පූර්ණ කාලීන (දෙවර්ෂ) උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව, ජාතික උරුම ප්‍රාසංගික කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය


2020 අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය අවසන් කළ සිසුන් සඳහා වන ත්‍රෛමාසික පාඨමාලාව සඳහා ආධුනිකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය


ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පර්යේෂණ සහකාර තනතුරට විවෘත ධාරාව යටතේ බඳවා ගැනීම - 2021, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවරජයේ ගැසට් පත්‍රය - 2021.03.26

 

ග්‍රැෆික්ස්, මල්ටිමීඩියා සහ මුද්‍රණ පාඨමාලා - 2021, ශ්‍රී ලංකා මුද්‍රණ ආයතනය


ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීම - 2021/2022, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය


ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත උප දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් බඳවා ගැනීම - 2020, ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව


අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර (තාක්ෂණික) සේවා ගණයේ ශ්‍රී ලංකා තාක‍ෂණ සේවයේ සැලසුම් ශිල්පී - පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2021, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව


ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධරයන් සඳහා වන තෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2019/(2021), රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය 


ටවර් නාට්‍ය හා රංග කලා පාසලේ නාට්‍ය හා රංග කලාව පූර්ණ කාලීන (දෙවර්ෂ) උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව, ජාතික උරුම ප්‍රාසංගික කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය


2020 අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය අවසන් කළ සිසුන් සඳහා වන ත්‍රෛමාසික පාඨමාලාව සඳහා ආධුනිකයන් බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීම, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය


ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ පර්යේෂණ සහකාර තනතුරට විවෘත ධාරාව යටතේ බඳවා ගැනීම - 2021, සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.