ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ ජනප්‍රිය ඇප් එකක් වන, රු.375/=ක් වටිනා නෝට්ස් ප්‍රෝ (Notes Pro) ඇප් එක මේ දවස්වල නොමිලේ බාගන්න පුලුවන්. එම ඇප් එක මඟින් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ සරලව පහතින් දක්වා ඇත.


1. වචන, පිංතූර සහ ලැයිස්තු ඇතුලත් සටහන් සාදන්න

2. සටහන් මතක් කිරීම් (Reminders) එකතු කරන්න

3. සටහන් කාණ්ඩ කරන්න

4. වැරදීමකින් සටහන් මකාදැමීමක් වුවහොත් නැවත ලබා ගන්න

5. සටහන් බැක්අප් කරන්න

6. භාෂා කිහිපයක් භාවිත කරන්න

7. ඔබ කැමති අතුරු මුහුණතක් සකසන්න

8. සටහන් වලට සිතියම් පිහිටීම එක් කරන්න

9. සටහන් වලට ස්වයංක්‍රීය සිතියම් පිහිටීම එක් කරන්න

10. මාතෘකාව, සටහන් කළ දිනය, අවසන් වෙනස් කළ දිනය සහ මතක් කිරීමේ දිනය අනුව සටහන් වර්ග කරන්න

11. සටහන් වලට වීඩියෝ එකතු කරන්න

12. මතක් කිරීම් සඳහා ඔබ කැමති දැනුම්දීම් නාද සකසන්න

13. දැනුම්දීම් සඳහා මතක් කිරීමේ කාල පරතරයන් සකසන්න

14. පාස්වර්ඩ් යොදන්න

15. සටහන් බෙදාගන්න

16. සටහන් ඒකාබද්ධ කරන්න

17. සටහන් සඳහා කෙටිමං සාදන්න


එහෙනම් පරක්කු නොවී බාගන්න. ජය.රු.375/=ක් වටිනා නෝට්ස් ප්‍රෝ ඇප් එක නොමිලේ

ගූගල් ප්ලේ ස්ටෝරුවේ ජනප්‍රිය ඇප් එකක් වන, රු.375/=ක් වටිනා නෝට්ස් ප්‍රෝ (Notes Pro) ඇප් එක මේ දවස්වල නොමිලේ බාගන්න පුලුවන්. එම ඇප් එක මඟින් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ සරලව පහතින් දක්වා ඇත.


1. වචන, පිංතූර සහ ලැයිස්තු ඇතුලත් සටහන් සාදන්න

2. සටහන් මතක් කිරීම් (Reminders) එකතු කරන්න

3. සටහන් කාණ්ඩ කරන්න

4. වැරදීමකින් සටහන් මකාදැමීමක් වුවහොත් නැවත ලබා ගන්න

5. සටහන් බැක්අප් කරන්න

6. භාෂා කිහිපයක් භාවිත කරන්න

7. ඔබ කැමති අතුරු මුහුණතක් සකසන්න

8. සටහන් වලට සිතියම් පිහිටීම එක් කරන්න

9. සටහන් වලට ස්වයංක්‍රීය සිතියම් පිහිටීම එක් කරන්න

10. මාතෘකාව, සටහන් කළ දිනය, අවසන් වෙනස් කළ දිනය සහ මතක් කිරීමේ දිනය අනුව සටහන් වර්ග කරන්න

11. සටහන් වලට වීඩියෝ එකතු කරන්න

12. මතක් කිරීම් සඳහා ඔබ කැමති දැනුම්දීම් නාද සකසන්න

13. දැනුම්දීම් සඳහා මතක් කිරීමේ කාල පරතරයන් සකසන්න

14. පාස්වර්ඩ් යොදන්න

15. සටහන් බෙදාගන්න

16. සටහන් ඒකාබද්ධ කරන්න

17. සටහන් සඳහා කෙටිමං සාදන්න


එහෙනම් පරක්කු නොවී බාගන්න. ජය.No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.