ඇසසින් ක්‍රීඩ් ගේම් සෙරීස් එකට අදාලව නිර්මාණය කරපු වින්ඩෝස් 7, 10 වලට ගැලපෙන සුපිරි ස්කින් පැක් එකක් ගැන පහත වීඩියෝවේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. පහතින් බාගෙන ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ජය.


බාගන්න - 20.4 MB

වින්ඩෝස් 7, 10 වලට ඇම්බැක්කෙත් නැති කැටයම් දාමු


ඇසසින් ක්‍රීඩ් ගේම් සෙරීස් එකට අදාලව නිර්මාණය කරපු වින්ඩෝස් 7, 10 වලට ගැලපෙන සුපිරි ස්කින් පැක් එකක් ගැන පහත වීඩියෝවේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. පහතින් බාගෙන ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න. ජය.


බාගන්න - 20.4 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.