සී පී ඒ (CPA - Cost per action) නමින් හඳුන්වන අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන ක්‍රමවේදය පිළිබදව සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කිහිපවතාවක්ම කතා කලා ඔබට මතක ඇති. පහලින් බාගන්න දීල කියෙන ෆ්‍රී සී පී ඒ මෙතර්ඩ් (Free CPA Method) ඊ-බුක් එකෙහි, කිසිදු අමතර වියදමක් නොදරා ටුවිටර් (Twitter) සමාජ ජාලය භාවිත කරමින් සී පී ඒ කරන ආකාරය සරලව විස්තර කරලා තියෙනවා. ටුවිටර් සමාජ ජාලය භාවිතා කර නොමැති අයෙකුට වුවද ඉගෙන ගත හැකි පරිදි ටුවිටර් ගිණුමක් ආරම්භ කරන තැන සිට, ටුවිටර් ෆලෝවර්ස්ලා තොගයක් එකතු කර ගන්නා ආකාරය සහ එමඟින් තම සී පී ඒ ඔෆර් එක සඳහා ට්‍රැ‌ෆික් ගෙන්වා ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. පිටු 22කින් සමන්විත මෙම ඊ-බුක් එක සමඟ ඔබට තව බෝනස් පැක් එකකුත් ලැබෙනවා. දැන්ම බාගෙන කියවන්න. ජය.


3.0 MB


ටුවිටර් සමඟ සී පී ඒ මික්ස්චර් එකෙන් සාර්ථක වෙන්න

සී පී ඒ (CPA - Cost per action) නමින් හඳුන්වන අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන ක්‍රමවේදය පිළිබදව සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කිහිපවතාවක්ම කතා කලා ඔබට මතක ඇති. පහලින් බාගන්න දීල කියෙන ෆ්‍රී සී පී ඒ මෙතර්ඩ් (Free CPA Method) ඊ-බුක් එකෙහි, කිසිදු අමතර වියදමක් නොදරා ටුවිටර් (Twitter) සමාජ ජාලය භාවිත කරමින් සී පී ඒ කරන ආකාරය සරලව විස්තර කරලා තියෙනවා. ටුවිටර් සමාජ ජාලය භාවිතා කර නොමැති අයෙකුට වුවද ඉගෙන ගත හැකි පරිදි ටුවිටර් ගිණුමක් ආරම්භ කරන තැන සිට, ටුවිටර් ෆලෝවර්ස්ලා තොගයක් එකතු කර ගන්නා ආකාරය සහ එමඟින් තම සී පී ඒ ඔෆර් එක සඳහා ට්‍රැ‌ෆික් ගෙන්වා ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. පිටු 22කින් සමන්විත මෙම ඊ-බුක් එක සමඟ ඔබට තව බෝනස් පැක් එකකුත් ලැබෙනවා. දැන්ම බාගෙන කියවන්න. ජය.


3.0 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.