එදිනදා ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථා ඡායාරූප ලෙස වගේම වීඩයෝ ක්ලිප් ලෙස සකසා මතකයන් ලෙස ගබඩා කර තැබීම දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය තුළ වීඩියෝ ෂෙයා කිරීමෙත් වැඩි වීමක් දකින්න පුලුවන්. මෙලෙස දකින වීඩියෝ ක්ලිප් වලින් සමහරක් සිත් ඇද ගන්නා සුලු අතර සමහරක් ඉතාමත් ප්‍රාථමික බව දැක ගත හැකියි. පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන වීඩියෝ අයිඩියාස් (Video Ideas) ඊ-පොත මඟින් ඔබට නිවැරදිව සහ නිර්මාණශීලීව වීඩියෝවක් රූප ගත කරන ආකාර ඉගෙනගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. ජය.

21.6 MB

නිර්මාණශීලී වීඩියෝකරණයේ රහස්

එදිනදා ජීවිතයේ විශේෂ අවස්ථා ඡායාරූප ලෙස වගේම වීඩයෝ ක්ලිප් ලෙස සකසා මතකයන් ලෙස ගබඩා කර තැබීම දැන් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය තුළ වීඩියෝ ෂෙයා කිරීමෙත් වැඩි වීමක් දකින්න පුලුවන්. මෙලෙස දකින වීඩියෝ ක්ලිප් වලින් සමහරක් සිත් ඇද ගන්නා සුලු අතර සමහරක් ඉතාමත් ප්‍රාථමික බව දැක ගත හැකියි. පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන වීඩියෝ අයිඩියාස් (Video Ideas) ඊ-පොත මඟින් ඔබට නිවැරදිව සහ නිර්මාණශීලීව වීඩියෝවක් රූප ගත කරන ආකාර ඉගෙනගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. ජය.

21.6 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.