ෆයිවර්, ෆ්‍රීලාන්සර්, අප්වර්ක්, පීපල් පර් අවර්... වගේ ඔන්ලයින් තමන්ගේ සේවය සැපයිය හැකි වෙබ් අඩවි රාශියක් ඇති අතර මේ බොහොමයක් ගැන සිංහලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා මීට පෙර කතා කලා ඔබට මතක ඇති. මෙහිදී වැඩි දෙනෙක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඔස්සේ තම සේවාවන් සැපයුවද වෙබ් ඩිසයිනින් සහ ඩිවලොපින් සඳහා යූරෝපීය රටවල හොඳ ඉල්ලුමක් ඇත. ඉතිං පහතින් බාගන්න දීල තියෙන ෆ්‍රීලාන්ස් නිව්බි (Freelance Newbie) ඊ-පොත හරහා වෙබ් ඩිවලොපින් මඟින් ෆ්‍රීලාන්සින් වලට අත්පොත් තියෙන තැන සිට එහි පරතෙරටම යනතුරු ඉගෙනගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


2 MB


වෙබ් ඩිවලොපින් වලින් ෆ්‍රීලාන්සින් කරන්න

ෆයිවර්, ෆ්‍රීලාන්සර්, අප්වර්ක්, පීපල් පර් අවර්... වගේ ඔන්ලයින් තමන්ගේ සේවය සැපයිය හැකි වෙබ් අඩවි රාශියක් ඇති අතර මේ බොහොමයක් ගැන සිංහලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා මීට පෙර කතා කලා ඔබට මතක ඇති. මෙහිදී වැඩි දෙනෙක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඔස්සේ තම සේවාවන් සැපයුවද වෙබ් ඩිසයිනින් සහ ඩිවලොපින් සඳහා යූරෝපීය රටවල හොඳ ඉල්ලුමක් ඇත. ඉතිං පහතින් බාගන්න දීල තියෙන ෆ්‍රීලාන්ස් නිව්බි (Freelance Newbie) ඊ-පොත හරහා වෙබ් ඩිවලොපින් මඟින් ෆ්‍රීලාන්සින් වලට අත්පොත් තියෙන තැන සිට එහි පරතෙරටම යනතුරු ඉගෙනගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.