ගෘප් මේල් (Group Mail) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබ සතුව පවතින ඊ-මේල් ලැයිස්තු සඳහා එකවර ඊ-මේල් යැවිය හැකිය. ඔබට මාර්කටින් ඊ-මේල්, නිවුස් ලෙටර්, පොදු උපදෙස්, විශේෂ වැඩසටහන්, ආදී.. තොරතුරු ඊ-මේල් මඟින් බෙදා හැරීම සඳහා මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කල හැකිය. එමෙන්ම ඔබ සතුව විවධ ෆෝමැට්ටු මඟින් ඇති ඊ-මේල් ලැයිස්තු ගෘප් මේල් වැඩසටහනට වැඩි පරිශ්‍රමයක් නොදරා ඇතුලත් කල හැකිය. මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක මඟින් සපයන ඊ-මේල් ටෙම්ප්ලේට්ටු 20කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන බැවින් ඔබට අවශ්‍ය කොටස් වෙනස් කර පහසුවෙන් ප්‍රයෝජනය සදහා යොදා ගන්න පුලුවන්. මෙහි නොමිලේ දෙන සංස්කරණය මඟින් එකවර ග්‍රාහකයන් 500කට ඊ-මේල් යැවිය හැකි අතර එම ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවා වානිජ සංස්කරණයට මාරු විය යුතුය. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


17.9 MB


තොග පිටින් ඊ-මේල් යවමු - Group Mail

ගෘප් මේල් (Group Mail) මෘදුකාංගය මඟින් ඔබ සතුව පවතින ඊ-මේල් ලැයිස්තු සඳහා එකවර ඊ-මේල් යැවිය හැකිය. ඔබට මාර්කටින් ඊ-මේල්, නිවුස් ලෙටර්, පොදු උපදෙස්, විශේෂ වැඩසටහන්, ආදී.. තොරතුරු ඊ-මේල් මඟින් බෙදා හැරීම සඳහා මෙම මෘදුකාංගය භාවිතා කල හැකිය. එමෙන්ම ඔබ සතුව විවධ ෆෝමැට්ටු මඟින් ඇති ඊ-මේල් ලැයිස්තු ගෘප් මේල් වැඩසටහනට වැඩි පරිශ්‍රමයක් නොදරා ඇතුලත් කල හැකිය. මෙම සොෆ්ට්වෙයා එක මඟින් සපයන ඊ-මේල් ටෙම්ප්ලේට්ටු 20කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන බැවින් ඔබට අවශ්‍ය කොටස් වෙනස් කර පහසුවෙන් ප්‍රයෝජනය සදහා යොදා ගන්න පුලුවන්. මෙහි නොමිලේ දෙන සංස්කරණය මඟින් එකවර ග්‍රාහකයන් 500කට ඊ-මේල් යැවිය හැකි අතර එම ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවා වානිජ සංස්කරණයට මාරු විය යුතුය. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


17.9 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.