ඔබට වැදගත් සහ නැවත මතක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ  ඇලෙන සුළු සටහන් කැබලි (Sticky Notes) මඟින් රඳවා තබා ගැනීමට පහසුකම් සපයන මෘදුකාංගයක් ලෙස ස්ටිකීස් (Stickies) හදුන්වා දිය හැකිය. මෙම ඇලෙන සුළු සටහන් වල පෙනුම වර්ණය, අකුරු, විනිවිදභාවය ඔබට රිසි අයුරින් වෙනස් කල හැකිය. එමෙන්ම ඔබේ ස්ටිකී නෝට්ස් ජාලයක් හරහා මිතුරන් සමඟ ෂෙයා කර ගතහැකිය. අදාල ට්‍රේ එක ක්ලික් කිරීමකින් ඔබට සියලු සටහන් සැඟවීමට හෝ පෙන්වීමට තෝරා ගත හැකි අතර අතීතයේ මකාදැමූ සටහන් නැවත ලබා ගත හැකිය.


මතක් කිරීමක් (Reminder) ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා හෝ නිශ්චිත දිනයක් හා වේලාවක් තෙක් ස්ටිකි සැඟවිය හැක. ස්ටිකීස්හි තවත් බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් අංග ඇති අතර බාගෙන උත්සාහ කරලා බලන්න වටින සොෆ්ට්වෙයා ගැජට් එකකි. ජය.


1.6 MB


කැටයම් සමඟ ස්ටිකි නෝට්ස් ඩෙස්ක්ටොප් එකට - Stickies

ඔබට වැදගත් සහ නැවත මතක් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරුණු ඔබේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ  ඇලෙන සුළු සටහන් කැබලි (Sticky Notes) මඟින් රඳවා තබා ගැනීමට පහසුකම් සපයන මෘදුකාංගයක් ලෙස ස්ටිකීස් (Stickies) හදුන්වා දිය හැකිය. මෙම ඇලෙන සුළු සටහන් වල පෙනුම වර්ණය, අකුරු, විනිවිදභාවය ඔබට රිසි අයුරින් වෙනස් කල හැකිය. එමෙන්ම ඔබේ ස්ටිකී නෝට්ස් ජාලයක් හරහා මිතුරන් සමඟ ෂෙයා කර ගතහැකිය. අදාල ට්‍රේ එක ක්ලික් කිරීමකින් ඔබට සියලු සටහන් සැඟවීමට හෝ පෙන්වීමට තෝරා ගත හැකි අතර අතීතයේ මකාදැමූ සටහන් නැවත ලබා ගත හැකිය.


මතක් කිරීමක් (Reminder) ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා හෝ නිශ්චිත දිනයක් හා වේලාවක් තෙක් ස්ටිකි සැඟවිය හැක. ස්ටිකීස්හි තවත් බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් අංග ඇති අතර බාගෙන උත්සාහ කරලා බලන්න වටින සොෆ්ට්වෙයා ගැජට් එකකි. ජය.


1.6 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.