රාස්ටර් රූප මෙන් නොව, වෙක්ටර් රූප නම්‍යශීලී වන අතර ඒවා විශාලනය කරන විට ගුණාත්මකභාවය එලෙසින්ම රැකගත හැකිය. එබැවින් වැඩි වැඩවලින් තොරව වෙබ් සහ මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා යොදාගත හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය වෙක්ටර් රූප, අයිකන සහ ලාංඡන බාගත කර ගැනීම සඳහා භවිතා කළ හැකි හොඳම වෙබ් අඩවි 10 පහත දක්වා ඇත. බාගත කළ වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් භාවිතා කිරීමට පෙර එහි ලයිසන් කොටස කියවීමට වග බලා ගන්න.


1. Freepik

ෆ්‍රීපික් යනු දැනට ඇති විශාලතම වෙබ් අඩවි වලින් එකක් වන අතර පුද්ගලික හා වාණිජමය භාවිතය සඳහා වැදගත්වන නව වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් සිය ගණනක් දිනපතා මෙම වෙබ් අඩවියට එකතු වෙයි.


2. Vecteezy

වෙක්ටීසි වෙබ් අඩවිය වෙක්ටර් රූප, චිත්‍ර සහ රටා වල නිවහනයි. පුද්ගලික හෝ වාණිජමය භාවිතය සඳහා ඔබට ඒවා භාවිතා කළ හැකිදැයි දැන ගැනීමට අදාල ලයිසන් කොටස පරීක්ෂා කරන්න.


3. All Free Download

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා වෙක්ටර් 190,000 ක් පමණ ඇත. ලේබල් 15ක් භාවිතා කර පහසුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය දෑ සෙවිය හැකි අතර, Popular හෝ The Newest Additions සොයා බැලීමෙන් තවත් වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් තොග පිටින් බාගන්න පුලුවන්.


4. Free Vector 

වෙළඳ නාම ලාංඡන, වෙක්ටර් සහ අයිකන සෙවීම සඳහා කාණ්ඩ 35 කට වඩා තිබේ. ඔබට ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් බලපත්‍රය යටතේ පින්තූර භාවිතා කළ හැකි අතර එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට ඒවා වෙනස් කර ෂෙයා කල හැකි බවයි.


5. Freevectors.net

බොහෝ නිර්මාණකරුවන් මෙම වෙක්ටර් වෙබ් අඩවියේ ඔවුන්ගේ වෙක්ටර් නිරමාණ බෙදා ගනී. සියලුම වෙක්ටර් පුද්ගලික භාවිතය සඳහා නොමිලේ වන නමුත් වාණිජමය අරමුණු සඳහා වෙක්ටර් භාවිතා කිරීමට පෙර නිරමාණකරුගෙන් විමසා සිටිය යුතුය.


6. 1001 Free Downloads

ආහාර, ක්‍රීඩා, තාක්‍ෂණය, ව්‍යාපාර, විද්‍යාව සහ තවත් බොහෝ දේ ආවරණය වන පරිදි විවිධ කාණ්ඩ 35 කට අයත් මෙහි වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් පුද්ගලික හෝ වාණිජමය භාවිතය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.


7. Free Design File

වෙක්ටර් වර්ග 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙහි ඇත. සියලුම  වෙක්ටර් කිසිදු වියදමකින් තොරව වන නමුත් භාවිතයේදී නිර්මාණකරුගේ නම සඳහන් කරමින් භාවිතා කළ යුතුය.


8. Freevectors.com

මෙම වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ වෙක්ටර් කාණ්ඩ 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇත. යම් නිශ්චිත වෙක්ටර් රූපයක් වාණිජමය අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා, පළමුව නිර්මාණකරුගෙන් විමසා සිටීම වඩා හොඳය.


9. Vector 4 Free

Vector4Free.comහිදී  AI, EPS, PDF, SVG සහ Corel Draw CDR ආකෘති වලින් නොමිලේ වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් ලබා දෙයි. ඔබගේ සෙවීම සරල කිරීම සඳහා ලේබල් හෝ සර්ච් බොක්ස් භාවිතා කරන්න.


10. Vectorportal

Vectorportal හි වෙක්ටර් කාණ්ඩ 25 කට වඩා ඇත. මෙහි වඩාත්ම සිත් ගන්නා සුළු කාණ්ඩය වන්නේ බොහෝ විට Coat of Arms කාණ්ඩයයි.

ඇති පදම් වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් බාගත හැකි සුපිරි වෙබ් අඩවි 10ක්

රාස්ටර් රූප මෙන් නොව, වෙක්ටර් රූප නම්‍යශීලී වන අතර ඒවා විශාලනය කරන විට ගුණාත්මකභාවය එලෙසින්ම රැකගත හැකිය. එබැවින් වැඩි වැඩවලින් තොරව වෙබ් සහ මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා යොදාගත හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය වෙක්ටර් රූප, අයිකන සහ ලාංඡන බාගත කර ගැනීම සඳහා භවිතා කළ හැකි හොඳම වෙබ් අඩවි 10 පහත දක්වා ඇත. බාගත කළ වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් භාවිතා කිරීමට පෙර එහි ලයිසන් කොටස කියවීමට වග බලා ගන්න.


1. Freepik

ෆ්‍රීපික් යනු දැනට ඇති විශාලතම වෙබ් අඩවි වලින් එකක් වන අතර පුද්ගලික හා වාණිජමය භාවිතය සඳහා වැදගත්වන නව වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් සිය ගණනක් දිනපතා මෙම වෙබ් අඩවියට එකතු වෙයි.


2. Vecteezy

වෙක්ටීසි වෙබ් අඩවිය වෙක්ටර් රූප, චිත්‍ර සහ රටා වල නිවහනයි. පුද්ගලික හෝ වාණිජමය භාවිතය සඳහා ඔබට ඒවා භාවිතා කළ හැකිදැයි දැන ගැනීමට අදාල ලයිසන් කොටස පරීක්ෂා කරන්න.


3. All Free Download

මෙම වෙබ් අඩවියෙහි වාණිජ නොවන භාවිතය සඳහා වෙක්ටර් 190,000 ක් පමණ ඇත. ලේබල් 15ක් භාවිතා කර පහසුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය දෑ සෙවිය හැකි අතර, Popular හෝ The Newest Additions සොයා බැලීමෙන් තවත් වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් තොග පිටින් බාගන්න පුලුවන්.


4. Free Vector 

වෙළඳ නාම ලාංඡන, වෙක්ටර් සහ අයිකන සෙවීම සඳහා කාණ්ඩ 35 කට වඩා තිබේ. ඔබට ක්‍රියේටිව් කොමන්ස් බලපත්‍රය යටතේ පින්තූර භාවිතා කළ හැකි අතර එයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට ඒවා වෙනස් කර ෂෙයා කල හැකි බවයි.


5. Freevectors.net

බොහෝ නිර්මාණකරුවන් මෙම වෙක්ටර් වෙබ් අඩවියේ ඔවුන්ගේ වෙක්ටර් නිරමාණ බෙදා ගනී. සියලුම වෙක්ටර් පුද්ගලික භාවිතය සඳහා නොමිලේ වන නමුත් වාණිජමය අරමුණු සඳහා වෙක්ටර් භාවිතා කිරීමට පෙර නිරමාණකරුගෙන් විමසා සිටිය යුතුය.


6. 1001 Free Downloads

ආහාර, ක්‍රීඩා, තාක්‍ෂණය, ව්‍යාපාර, විද්‍යාව සහ තවත් බොහෝ දේ ආවරණය වන පරිදි විවිධ කාණ්ඩ 35 කට අයත් මෙහි වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් පුද්ගලික හෝ වාණිජමය භාවිතය සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.


7. Free Design File

වෙක්ටර් වර්ග 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් මෙහි ඇත. සියලුම  වෙක්ටර් කිසිදු වියදමකින් තොරව වන නමුත් භාවිතයේදී නිර්මාණකරුගේ නම සඳහන් කරමින් භාවිතා කළ යුතුය.


8. Freevectors.com

මෙම වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ වෙක්ටර් කාණ්ඩ 30 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඇත. යම් නිශ්චිත වෙක්ටර් රූපයක් වාණිජමය අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා, පළමුව නිර්මාණකරුගෙන් විමසා සිටීම වඩා හොඳය.


9. Vector 4 Free

Vector4Free.comහිදී  AI, EPS, PDF, SVG සහ Corel Draw CDR ආකෘති වලින් නොමිලේ වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් ලබා දෙයි. ඔබගේ සෙවීම සරල කිරීම සඳහා ලේබල් හෝ සර්ච් බොක්ස් භාවිතා කරන්න.


10. Vectorportal

Vectorportal හි වෙක්ටර් කාණ්ඩ 25 කට වඩා ඇත. මෙහි වඩාත්ම සිත් ගන්නා සුළු කාණ්ඩය වන්නේ බොහෝ විට Coat of Arms කාණ්ඩයයි.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.