ෆෝල්ඩර හෝ ඩ්‍රයිව් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් හරහා ඩුබ්ලිකේට් ගොනු සොයා ගැනීමට ඕල්ඩුප් (AllDup) මෘදුකාංගය ඔබට හැකියාව ලබා දෙයි. ප්‍රමාණය, නම, දිනය, ගුණාංග සහ බයිට් ලෙස ගොනුවේ අන්තර්ගතය අනුව ඩුබ්ලිකේට් ගොනු සෙවීමටට ඔබට තෝරා ගත හැකිය. පසුව තෝරාගත් ෆෝල්ඩරහි සෙවීමක් කර සියලුම ඩුබ්ලිකේට් ගොනු ලැයිස්තුවක් පෙන්වනු ඇත. එයින් ඔබට අනවශ්‍ය කොටස් ඩිලීට් කිරීම, වෙනස් කිරීම, වෙනත් ෆෝල්ඩරයකට කොපි කිරීම කල හැකිය. මෙමඟින් ඩුබ්ලිකේට් ගොනු සඳහා අනවශ්‍ය ලෙස වැය වී ඇති ඔබේ හාර්ඩ් එකේ ඉඩ ඉතුරු කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ජය.


20 MB


ඩුබ්ලිකේට් ෆයිල් කරදරයට විසදුම - AllDup

ෆෝල්ඩර හෝ ඩ්‍රයිව් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් හරහා ඩුබ්ලිකේට් ගොනු සොයා ගැනීමට ඕල්ඩුප් (AllDup) මෘදුකාංගය ඔබට හැකියාව ලබා දෙයි. ප්‍රමාණය, නම, දිනය, ගුණාංග සහ බයිට් ලෙස ගොනුවේ අන්තර්ගතය අනුව ඩුබ්ලිකේට් ගොනු සෙවීමටට ඔබට තෝරා ගත හැකිය. පසුව තෝරාගත් ෆෝල්ඩරහි සෙවීමක් කර සියලුම ඩුබ්ලිකේට් ගොනු ලැයිස්තුවක් පෙන්වනු ඇත. එයින් ඔබට අනවශ්‍ය කොටස් ඩිලීට් කිරීම, වෙනස් කිරීම, වෙනත් ෆෝල්ඩරයකට කොපි කිරීම කල හැකිය. මෙමඟින් ඩුබ්ලිකේට් ගොනු සඳහා අනවශ්‍ය ලෙස වැය වී ඇති ඔබේ හාර්ඩ් එකේ ඉඩ ඉතුරු කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ජය.


20 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.